กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาธรณีวิทยา ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์) ให้กับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 1 ทุน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
– กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา หรือ เทคโนโลยีธรณี และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา ในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา หรือ เทคโนโลยีธรณี ในปีการศึกษา 2551 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75

ข้อผูกพันในการรับทุน
– ผู้ได้รับทุนจะต้องได้รับคำตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ. ยอมรับ ให้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทสาขาธรณีวิทยา โดยให้นำหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาฯ มาแสดงต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายในระยะเวลาที่กำหนด


– ก่อนการเดินทางไปศึกษา ผู้ได้รับทุนต้องทำสัญญาเพื่อฝากนักเรียนทุน ให้อยู่ในความดูแลของ สำนักงาน ก.พ. และปฏิบัติตนตามข้อกำหนดสำหรับนักเรียนทุนทุกประการ

– เมื่อจบการศึกษา ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติงานในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือหน่วยงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เห็นชอบ เป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

– กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

ใบสมัคร
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ www.dmf.go.th

รับสมัครสอบ
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552?15 มกราคม 2553

วิธีการสมัคร
– สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชั้น 25 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ
– ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dmf.go.th/resources/employment/th/employment32_th.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ