กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครทุน YFU แลกเปลี่ยนต่างประเทศ

โครงการทุนแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยไปต่างประเทศ YFU (Youth? For? Understanding? International? Exchange) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุน YFU รุ่นที่ 15 ปี 2012-2013? ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม? 2554

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1.อายุระหว่าง 15-18 ปี
2.กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,4 หรือ 5 มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือตามแต่ละประเทศกำหนด และไม่เคยได้เกรด 0
3.ความประพฤติดี
4.ไม่เคยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษาที่ต่างประเทศมาก่อน
5.มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย? ( GPA )? ตามคุณสมบัติเฉพาะที่คัดเลือกไปแลกเปลี่ยนแต่ละประเทศดังนี้
– ประเทศสหรัฐอเมริกา? 2.50? ขึ้นไป? ไม่เคย? ได้ผลคะแนน? ?1? ( D ) หรือ ?0? ( F ) ทุกรายวิชา และ มีผลการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ? คณิตศาสตร์? สังคมศึกษา? วิทยาศาสตร์? เคมี? ชีวะ? ฟิสิกส์? ไม่ต่ำกว่า? 2.50? ทุกภาคเรียน? โดยพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี ( ปีการศึกษา 2552-2553 )
– ประเทศอื่นๆ? 2.30? ขึ้นไป ทุกภาคเรียน? โดยพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี ( ปีการศึกษา 2552-2553 ) ไม่เคย? ได้ผลคะแนน? ?0? หรือ ?F?
– ประเทศฝรั่งเศส? ต้องมีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส? โดยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาอย่างน้อย 1 ปี จึงจะสมัครสอบได้
– ประเทศจีน? ผู้สนใจทุกคนจะมีพื้นความรู้ภาษาจีนแมนดารินหรือไม่ก็ตาม? สามารถสมัครสอบเข้าร่วมโครงการได้? เมื่อสอบภาษาอังกฤษผ่านและยืนยันการเข้าร่วมโครงการแล้ว? ผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาจีนแมนดาริน? จะต้องเรียนภาษาจีนแมนดาริน อย่างน้อย 160 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง? และต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่เรียนภาษาจีนว่าเรียนครบชั่วโมงตามที่กำหนด? ถ้าเรียนไม่ครบตามที่กำหนด จะหมดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ โดยอัตโนมัติ? และค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาจีนนี้? ไม่รวมในค่าเข้าร่วมโครงการ? ผู้สมัครต้องรับผิดชอบเอง? สำหรับผู้ที่มีพื้นความรู้ภาษาจีนแมนดาริน? ก่อนการสมัครสอบเข้าร่วมโครงการ? ต้องแสดงหลักฐานการเรียนภาษาจีนแมนดารินว่าครบตามชั่วโมงที่กำหนดเช่นกัน

**? ผู้ที่มีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ? หากตรวจสอบข้อมูลภายหลังพบว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติที่กำหนด วาย.เอฟ.ยู.? ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า? และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ? **

หลักฐานในการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์? พร้อมลายเซ็นผู้สมัครและผู้ปกครอง? นักเรียนสามารถเลือกประเทศที่เข้าร่วมโครงการได้ 2 ประเทศ? คือ ลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2
2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก? ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว? ( ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน )? จำนวน 2 รูป
3.สำเนาใบรายงานผลการเรียน? ( Transcript ) / หรือ สมุดรายงานผลการเรียน ย้อนหลัง 2 ปี? จากปีปัจจุบัน ( ปีการศึกษา 2552-2553 ) พร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกภูมิภาค หรือสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0-2281-4940

หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษไปที่ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคารสพฐ.5ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ