กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มอบทุนการศึกษาต่างประเทศ

ประกาศ คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการสมัครรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปังบประมาณ 2553 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
http://www.eppo.go.th/encon/re-research2010/hr/foreign/foreign-announce.pdf

สาขา วิชาที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่างประเทศ
http://www.eppo.go.th/encon/re-research2010/hr/foreign/foreign-priority.pdf

แบบ ฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
http://www.eppo.go.th/encon/re-research2010/hr/foreign/foreign-application-form.doc

หลัก เกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ
http://www.eppo.go.th/encon/re-research2010/hr/foreign/foreign-ko.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.eppo.go.th/encon/re-research2010/index.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ