กองทุน OPEC มอบทุนระดับปริญญาโท

กอง ทุน OFID (The OPEC Fund for International Development)...