การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบทุนโครงการวิจัย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยและ พัฒนา? เพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มสมรรถนะ การทำงานด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในกิจการของ กฟผ. โดยได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง ปัญหาการอุดตันระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ อันเนื่องจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าหลัก เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 ชุด ในการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า จำเป็นจะต้องใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาใช้ในระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า โดยในช่วงระหว่างเดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วงที่มีระดับน้ำทะเลหนุนสูงขึ้น จะทำให้น้ำในบริเวณนี้มีความเค็ม ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ทะเลบางชนิดในการดำรงชีวิตอยู่ และสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันในระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าที่ 3 บริเวณ คือ บริเวณตะแกรงดักวัสดุและสิ่งสกปรกก่อนเข้าสู่ปั๊มน้ำ บริเวณระบบหล่อเย็น (Condenser) และบริเวณหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า ส่งผลทำให้โรงไฟฟ้าต้องลดกำลังการผลิตลง จนกระทั่งไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จำเป็นจะต้องหยุดการผลิตและดำเนินการแก้ไขการอุดตันอยู่เป็นประจำ

ในการแก้ปัญหาได้มีการศึกษาในเบื้องต้น สำรวจพบว่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในบ่อพักของน้ำของโรงไฟฟ้า เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเกาะอยู่ตามผนังคอนกรีต จำนวน 23 ชนิด ประกอบไปด้วย Phylum Protozoa 2 ชนิด ที่เกาะอยู่กับสัตว์อื่น Phylum Cnidaria 2 ชนิด เป็น Colonial Hydroid 1 ชนิด และ Sea Anemone 1 ชนิด Phylum Platyhelminthes 3ชนิด Phylum Nemertea 3ชนิด Phylum Nematoda ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบชนิด Phylum Annelida 6 ชนิด Phylum Bryzoa 2 ชนิด Phylum Ectoprocta 1 ชนิด Phylum Arthropoda 2 ชนิด? งานศึกษาเบื้องต้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้ำเค็มสามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว ทั้งยังสร้างท่อเป็นเครื่องป้องกันตัว และเป็นอุปสรรคในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า

ทางแผนกเคมีและสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าได้มีการทดลองกำจัดโดยการใช้ แก๊สคลอรีน กรดเกลือผสมกับแคลเซี่ยมคลอไรด์ไดออกไซด์ ก็สามารถชลอได้เพียงเล็กน้อย ไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยเด็ดขาด และจะเกิดปัญหานี้อยู่เป็นประจำทุกปี จึงเปิดรับสมัครโครงการวิจัยเพื่อคัดมอบเงินสนับสนุนโดยเปิดรับตั้งแต่ วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553

ขอบเขตการทำงาน
1. เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์หาสิ่งมีชีวิตที่สร้างปัญหาในการอุดตันของระบบหล่อ เย็น
2. หาแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาการอุดตันของระบบหล่อเย็นที่ไม่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม
3. วิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้แนวทางหรือวิธีการกำจัดหรือลดปริมาณการอุดตันของตะแกรงปั๊มน้ำ Condenser และระบบหล่อเย็น เป็นการแก้ปัญหาการอุดตันในระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานในการผลิตไฟฟ้า

ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย
ไม่เกิน 2 ปี

กำหนดการดำเนินงาน
ปิดรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept proposal)? วันที่? 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ส่งไปที่ข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ได้ที่? ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย? อาคาร ท. 101 ห้อง 1511? 53 หมู่ 2? ต.บางกรวย? อ.บางกรวย? จ.นนทบุรี 11130

ติดต่อสอบถามสอบถามรายละเอียดได้ที่
– นายสุรเชษฐ์? จึงเกษมโชคชัย โทรศัพท์ 0 2436 4910? โทรสาร 0 2436 4990? e-mail: surachate.j@egat.co.th
– นายไวยกูล? พรศักดิ์ประเสริฐ? โทรศัพท์ 0 2436 4913? โทรสาร 0 2436 4990?? e-mail: vaigool.p@egat.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ