ก.พ. มอบทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง (ทุน UIS)

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง(UIS) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2554 จำนวน 49 หน่วยรวม 83 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2553

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ทุนระบุ

2 เป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปี สุดท้ายของสถาบันการศึกษาในประเทศในปีการศึกษา 2554 ตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตามที่กำหนดในคุณสมบัติ เฉพาะแต่ละหน่วยทุน และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ ต่ำากว่า 2.75 หรือ 3.00 และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 ตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ 70.00 หรือ 75.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2553

ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคหรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียน เทียบได้กับผลการเรียนที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้ เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

3 เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี

4 สำหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ี นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 6 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

เอกสาร หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน
1.ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2.สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาที่ระบุชั้นปีที่กำลังศึกษาหลักสูตร สาขาวิชา ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร และปีการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด
3.หนังสือรับรองความประพฤติ กิจกรรมจากอาจารย์ทีjปรึกษา ตามแบบฟอร์มที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5.เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หนังสือรับรองผลการเรียน ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง ?สำเนาถูกต้อง? ลงชื่อ วันที่ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ ให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสารขนาด A4 เขียนชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวสอบไว้ที่หน้าซอง

สนใจสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://uis.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ