คณะวิทย์ จุฬาฯ มอบ 3 ทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 คือโครงการโอลิมปิกวิชาการ จำนวน 50 คนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน 10 คนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 15 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2552

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป ขนาด 3×4 ซม.เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2.เอกสารประกอบการสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว(สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.atc.chula.ac.th และ http://www.admissions.chula.ac.th )
3.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา
4.สำเนาบัตรประชาชน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

5.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
6.สำเนาทะเบียนบ้าน(พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
8.หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครจากผู้บริหารโรงเรียนที่กำลังศึกษา พร้อมประทับตรงโรงเรียน
9.ผู้สมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยา ศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (สอบแข่งขันรอบที่ 1 และ/หรือสอบแข่งขันรอบที่ 2) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือหลักฐานการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของมูลนิธิส่งเสริม โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)
10.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ต้องมีหนังสือรับรองจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารยืนยันการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลง ทะเบียน ส่งถึง
โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2553
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์)
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.atc.chula.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:? http://www.admissions.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ