คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้เกี่ยวกับการเมือง และการประท้วง

 

ความรุนแรงทางการเมืองหรือสังคมปรากฎให้เห็นบนหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะประเทศหรือสังคมไหนก็ตาม ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่มีความรุนแรงจากการขัดแย้งทางการเมือง

 

เพื่อจะช่วยให้เพื่อนๆได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเมือง ความขัดแย้งของต่างประเทศได้เข้าใจมากขึ้น ทาง Scholarship.in.th ก็จะเสนอคำศัพท์ที่พบเจอได้บ่อยในหมวดหมู่นี้


Hellenic_Parliament-MPs_swearing_in (Copy)

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับการเมือง รัฐศาสตร์ การประท้วง จราจล

1. Mob/protester/demonstrator : ผู้ชุมนุมประท้วง

2. political participation : การมีส่วนร่วมทางการเมือง

3. Flash mob/smart mob : การรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมประท้วง

4. Demagogue : นักปลุมระดมมวลชนโดยใช้กลยุทธต่างๆ

5. Propaganda : การโฆษณาชวนเชื่อ

6. Militia : กองกำลังติดอาวุธ

7. Deception : การหลอกลวง

8. Hidden dictatorship : เผด็จการแบบแอบแฝง

9. Mastermind : จอมบงการ

10. Mediator : ผู้ไกล่เกลี่ย

11. Intervener : ผู้เข้ามาแทรกแซงหรือมือที่ 3

12. Civil war : สงครามกลางเมือง

13. A Caretaker government : รัฐบาลรักษาการ

14. Dissolve the parliament : การยุบสภา

15. Prime Minister : นายกรัฐมนตรี

15. Political corruption : ทุจริตทางการเมือง

16. Bribery : การให้สินบน

17. Collusion : การสมรู้ร่วมคิด

18. Electoral fraud : การโกงการเลือกตั้ง

19. Influence peddling : การใช้อิทธิพลมืด

20.Concession : สัมปทาน

21. Sovereignty : อธิปไตย

22. Centralization : การรวมอำนาจ

23. Decentralization : การกระจายอำนาจ

24. Democracy : ประชาธิปไตย

25. Election : การเลือกตั้ง

26. Majority Rule, Minority Right : หลักเสียงข้างมาก / เคารพสิทธิเสียงข้างน้อย

27. political ideology : อุดมการณ์ทางการเมือง

28. Constitution : รัฐธรรมนูญ

29. separation of power : การแบ่งแยกอำนาจ

30. political party : พรรคการเมือง

31. interest group : กลุ่มผลประโยชน์

32. pressure group : กลุ่มอิทธิพล

33. Referendum : การออกเสียงประชามติ

34. public hearing : ประชาพิจารณ์

35. public opinion : มติมหาชน

 

Students-protest-in-centr-011 (Copy)

 

36. civil society : ประชาสังคม

37. political culture : วัฒนธรรมทางการเมือง

38. participant political culture : วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม

39. Revolution : การปฏิวัติ

40. Amnesty : นิรโทษกรรม

41.Deportation : การเนรเทศ

42. Neutralism : ความนิยมความเป็นกลาง

43.Tyranny of the Majority : ทรราชย์โดยเสียงส่วนใหญ่

44. Royal Decree : พระราชกฤษฎีกา

45. Emergency Decree : พระราชกำหนด

46. Coup D’Etat : รัฐประหาร

47. Politician : นักการเมือง

48. Emergency decree : ประกาศภาวะฉุกเฉิน

49.Senate / Upper House : วุฒิสภา

50. Senator : วุฒิสมาชิก, สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

51. Supreme Court : ศาลฎีกา

52. Constitution Court : ศาลรัฐธรรมนูญ

53. Majority vote : คะแนนเสียงข้างมาก

54. Unanimous vote : คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

55. agenda : ระเบียบวาระ

56. negotiations : การเจรจาต่อรอง

57. Punishment : การลงโทษ

58. conviction : การตัดสินว่ามีความผิดอาญา

59. prosecution : การดำเนินคดีอาญา

60. charge :ข้อหา, ตั้งข้อหา

61. offense : ข้อหา

62. Wrongdoing : การกระทำผิด

63. distort (from) : บิดเบือน (จาก)

64. contravene, infringe,violate,trespass : ละเมิดกฎหมาย

65. demonstrating false transactions : การแสดงรายการอันเป็นเท็จ

66. deceitful action : การฉ้อโกงประชาชน

67. divisive : อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก

68. disband : สลายการชุมนุม

69. disturbance : ก่อความไม่สงบ หรือรบกวนประชาชน

70. protesters, demonstrators : ผู้ต่อต้าน, ผู้ประท้วง

 

1919166-3x2-940x627 (Copy)

 

71. convict : ผู้ต้องหา, ผู้ต้องโทษ, นักโทษ (เรียกย่อๆ ว่า con)

72. inmate, prisoner : นักโทษ

73. wrongdoer, offender : ผู้กระทำผิดโดยทั่วไป ไม่จำเป็นว่าต้องทำความผิดทางอาญา

74. heavyweight : คนที่มีอิทธิพลมาก,คนที่ฉลาดมาก

75. the corrupt : ผู้ทุจริต, คนโกง

76. the accused : ผู้ต้องหา

77. suspect : ผู้ต้องสงสัย

78. crack down on corruption : ลงมือจัดการการทุจริตคอร์รัปชั่น

79. reconciliation : การทำให้ปรองดอง/การสมานฉันท์

80. coalition : การรวมเป็นหนึ่งเดียว/การร่วมกัน/การร่วมมือกัน

81. unity : ความเป็นเอกภาพ/ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

82. solidarity : ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ความสามัคคี

83. unification : การรวมตัวกัน/การสร้างเอกภาพ

84. Interest Group : กลุ่มผลประโยชน์

85. Election campaign/Campaign : การหาเสียง

86. Constituent : ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

87. Municipal election : การเลือกตั้งในท้องถิ่น

88. Demonstration : การเดินขบวน การประท้วง

89. Polling station : หน่วยเลือกตั้ง

90. Incumbent parties : พรรคการเมืองที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

91. To run a political party : ดำเนินพรรคการเมือง

92. Political actor : ผู้มีบทบาทอิทธิพลทางการเมือง/มีอำนาจโน้มน้าวทางการเมือง

93. To run for office : ลงสมัครชิงตำแหน่ง

94. Political organization : องค์กรทางการเมือง

95. argument : ข้อโต้แย้ง

96. fact : ข้อเท็จจริง

97. opinion : ความคิดเห็น

98. inequality : ความไม่เสมอภาค

99. justice : ความยุติธรรม

100. violence : ความรุนแรง

 

เชื่อว่าหลายๆคำ เพื่อนๆต้องเจออีกหลายครั้งแน่นอน เป็นการเพิ่มเติมคลังคำศัพท์ในแขนงการเมืองนะครับ

 

Source: mthai

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ