จุฬาฯ มอบ 15 ทุนปริญญาโทมีเงินเดือน

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณารับทุน โครงการ “ศิษย์ก้นกุฏิ” (ปริญญาโท) ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 จำนวน 15 ทุน ยื่นใบสมัครวันนี้จนถึง 1 มีนาคม 2553

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริ ญยาตรี และยังไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาคววิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือกำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ทันการเริ่มเรียนปริญญาโทในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.ไม่ได้รับทนุการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น
3.มีอาจารย์ในภาควิชาที่จะทำวิจัยด้วยรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาโท

เอกสารการสมัคร
1.สำเนา Transcript ถึงภาคการศึกษาสุดท้าย
2.จดหมายการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
3.สำเนาผลงาน/บทความ/รางวัลทางวิชาการ(ถ้ามี)
4.จุดมุ่งหมายทางการศึกษา(Statement of purpose)

สิทธิที่ได้รับ
– ได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน เป็นเวลา 4 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2553 ถึง 2/2554
– ได้รับเงินเดือน 4,000 บาทตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 จนกระทั่งจบการศึกษา แต่ไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2555
– นิสิตที่ได้รับทุนจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนของภาควิชา หรืองานที่ภาควิชาฯมอบหมาย โดยมีภาระงานประมาณ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

การระงับทุน
– มีระยะเวลาการศึกษาเกิน 2 ปี
– มีเกรดเฉลี่ย(GPAX)ในระดับปริญญาโทต่ำกว่า 3.00
– ไม่ผ่านการประเมินการทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา
– ไม่ผ่านการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 3 ของการศึกษา
– พ้นสภาพการเป็นนิสิต

สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ee.eng.chula.ac.th หรือขอได้ที่ธุรการภาควิชาฯ ชั้น 2 ตึกภาควิขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ