ด่วน! กพ. มอบทุนฝึกอบรมต่างประเทศ

สำนักงานก.พ.พิจารณามอบทุนรัฐบาลแก่ข้าราชการ เพื่อไปฝึกอบรมในต่างประเทศ จำนวน 30 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

คุณสมบัติเบื้องต้น
1.เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการหรือขำนาญการที่เข้าร่วมโตรงการระบบข้าราชการผู้มีผล สัมฤทธิ์สูงที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีมาหรือดีเด่น และปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ลงนามในประกาศสำนักงานกพ.
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3.มีความรู้ภาษาอังกฤษดี คะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนนหรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน(Paper -based)หรือ 173 คะแนน(Computer-based)หรือ 61 คะแนน(Internet-based)

คุณสมบัติอื่นๆของผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่มีศิลธรรม วัฒนธรรมและความประพฤติดี
2.เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
3.เป็นผู้ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความรู้ึความสามารถเพียงพอ สมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการ
4.หากผู้สมัครเคยได้รับทุนรัฐบาล หรือทุนอื่นไปศึกษา หรือฝึกอบรมในต่างประเทศมาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วไม่น่อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศสำนักงานก.พ.ยกเว้นการศึกษาหรือฝึกอบรมในตั้งที่ แล้วไม่ถึง 1 ปี
5.ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนหลักสูตรการพัมนาสมรรถนะด้านการบริหารและความเป็น ผู้นำที่สำนักงานก.พ.จัดฝึกอบรมเป็นกลุ่ม
6.เป็นผู้ที่มีระยะเวลาสำหรับการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนหลังสิ้นสุดการฝึก อบรมเป็นเวลาไม่น่อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ได้รับทุน

การรับสมัครและเอกสารการสมัคร
ให้ส่วนราชการที่มีผู้เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และกำหนดวันเวลา และสถานที่สมัครคัดเลือกแต่ต้องส่งเอกสารการสมัครให้กับ กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานก.พ.เลขที่ 47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

1.ใบสมัครสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศสำนักงานก.พ.
2.หลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3.หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากหัว หน้าส่วนราชการเข้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์มสนง.ก.พ.5
4.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
5.หนังสือแจ้งความประสงค์การเลือกกลุ่มไปฝึกอบรมโดยเรียนลำดับตามกลุ่มที่ สนใจ
6.สำเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จริง เมื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐาน แล้ว ถ้าปรากฎภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ก็ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail:witchuda@ocsc.go.th หรือ chiraporn@ocsc.go.th หรือ jiraluck@ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ