ด่วน!!! สท.รับสมัครเด็กไทยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการที่ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานส่งเสริมสวัส ดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำลังรับสมัครเด็กไทยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการที่ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มกราคม 2553

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนบ้านของทางราชการ
2.เกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2541-31 สิงหาคม 2542 (อายุ 10-11 ปี)
3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4.ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของงานชุมนุมเด็ก
5.สนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมญี่ปุ่น
6.สามารถอยู่โดยลำพังกับครอบครัวเจ้าภาพญี่ปุ่นได้
7.เป็นผู้ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมโครงการและสนใจใจโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
8.สามารถแนะนำและเผยแพร่วัฒนธรรมประเทศไทยได้


9.ยึดมั่นกฎข้อบังคับของงานชุมนุมเด็กฯโดย
-ไม่ร้องขอให้ครอบครัวเจ้าภาพพาไปเที่ยวหรือซื้อของให้ เว้นแต่เป็นความตั้งใจของครอบครัว
-บิดา/มารดาหรือญาติต้องไม่เดินทางไปเมืองฟุกุโอกะร่วมกับเด็ก
-บิดา/มารดาจะต้องไม่ติดต่อกับเด็กระหว่างการพักกับครอบครัวเจ้าภาพ เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน
-ไม่แยกเดินทางกับคณะระหว่างที่เข้าร่วมงานชุมนุมเด็กฯ
-ปฏิบัติตามกำหนดการของครอบครัวเจ้าภาพระหว่างการพักกับครอบครัว
-ต้องไม่กระทำภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของงานชุมนุมเด็กฯ เช่นทำธุรกิจการค้า เป็นต้น

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง รับได้ที่สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน กลุ่มประสานงานต่างประเทศ ชั้น 2 สท.หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.opp.go.th
2.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป
3.สำเนาสูติบัตร(ลงชื่อรับรองสำเนาโดยผู้ปกครอง)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน(ลงชื่อรับรองสำเนาโดยผู้ปกครอง)

สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ กลุ่มประสานงานต่างประเทศ ชั้น 2 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2651-6534 และ 0-2255-5850 ต่อ 178,179 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ