ทุนการศึกษาของสาธารณรัฐสโลวัค ประจำปี 2553/2554

ด้วย รัฐบาลสาธารณรัฐสโลวัคเสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2553/2554 แก่ประเทศไทย จำนวน 1 ทุน

โดยการสนับสนุนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่างประเทศเอง โดยมีสาขาวิชาให้เลือกสมัคร ดังนี้

– Pedagogy
– Preceptorship and pedagogic
– Social and behaviour sciences
– Economics and management
– Ecology and environmental sciences
– Agriculture
– Forestry
– Water resources Management
– Health Sciences (non-medicine)

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถขอทราบราย ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่www.minedu.sk หรือ www.portalvs.sk หรือ www.studyin.sk

ส่งใบสมัครผ่านต้นสังกัดให้สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง ประเทศ (สพร.) เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ 10100 โทร.0 2282 2845 โทรสาร 0 2281 6385 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2553

เพื่อทำการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ และคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเพียง 1 ราย เป็นผู้สมัครรับทุนต่อไป

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ

ที่มา : http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=515:–25532554&catid=65:2009-06-26-19-51-18

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ