ทุนการศึกษาของสาธารณรัฐสโลวัค ประจำปี 2553/2554

ด้วย รัฐบาลสาธารณรัฐสโลวัคเสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี...