ทุนการศึกษาจากสายการบิน Thai AirAsia

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด หนึ่งในบริษัทที่ประกอบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำที่มีอัตราการเจริญเติบโต มากที่สุดในภาคพื้นตะวันออกเฉียงใต้? มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ประสงค์เข้าศึกษาในสถาบันการ บินพลเรือนในหลักสูตรขั้นมูลฐาน การบำรุงอากาศยาน 10 ทุน การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน 5 ทุน รับสมัครระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า สามารถเลือกศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่บริษัทฯให้ทุนการศึกษาได้
2.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรดังนี้
-ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการบำรุงรักษาอากาศยานจะต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง*
-ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบินจะต้องสำเร็จการ ศึกษาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง*

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1.มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้าศึกษา ซึ่งเป็นไปตามประกาศสถาบันการบินพลเรือนปีการศึกษา 2552
2.ได้รับการประกาศเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือนประจำปีการ ศึกษา 2552 ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้
-Aircraft Maintenance (AM)
-Aviation Electronics (AE)
-Aircraft Instruments (AI)
-Communications Maintenance (CM)
3.เป็นผู้มีความประพฤติดี
4.มีความตั้งใจที่จะทำงานด้านการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
5.ต้องพ้นพันธะทางทหารเมื่อจบการศึกษาแล้วโดยมีเอกสาร สด. 8 หรือ สด. 43 มาแสดงเท่านั้น
6.ต้องเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำให้แก่บริษัทฯเมื่อจบการศึกษาแล้วโดย ไม่มีเงื่อนไข เว้นไว้แต่จะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น

ระยะเวลาการให้ทุนการศึกษา
ผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนจะได้รับทุนเพื่อศึกษาในหลักสูตรขั้นมูลฐานและหลัก สูตรพื้นฐานเครื่องบิน Airbus 320 เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ระยะเวลาสูงสุดที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรขั้นมูลฐาน
-การบำรุงรักษาอากาศยาน และวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดเป็นระยะเวลา 2 ปี 4 เดือน หรือ 7 ภาคการศึกษา
-หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน และวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนด เป็นระยะเวลา 2 ปี 4 เดือน หรือ 7 ภาคการศึกษา หลักสูตรพื้นฐานเครื่องบิน Airbus 320 ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 4 เดือน

ผู้ขอรับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2554 โดยมีผลการเรียนดี (คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาขอรับทุนการศึกษา)

2.ต้องศึกษาในหลักสูตรการบำรุงรักษาอากาศยานและวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องตาม ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนด หรือหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบินและวิชาอื่นๆที่เกี่ยว ข้อง
3.ระหว่างการรับทุน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเป็นระยะเวลารวมไม่ต่ำกว่า 1 เดือนให้แก่บริษัทฯ ในช่วงปิดภาคระหว่างปีการศึกษาของแต่ละปี
4.ส่งหนังสือรายงานผลการศึกษาที่ออกให้โดยสถาบันการศึกษาให้บริษัทฯ ทราบทุกภาคการศึกษา
5.ผู้ขอรับทุนยินยอมให้บริษัทฯติดตามและสอบถามถึงผลการศึกษา และความประพฤติ ของผู้รับทุนจากสถาบันการศึกษาได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับทุนทราบล่วงหน้า
6.เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องทำงานกับฝ่ายวิศวกรรมของทางบริษัทฯเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา
7.บริษัทฯไม่เรียกเก็บค่าสมัครสอบ แต่ผู้สมัครจะต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับการสมัครและการเดินทาง เพื่อเข้าสอบคัดเลือกด้วยตนเอง
8.บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะระงับการให้ทุนการศึกษาได้ตามที่เห็นสมควร
9.กรณีที่ผู้ขอรับทุนไม่สามารถศึกษาจนจบหลักสูตรได้ภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 2.4 และ 2.5 ผู้ขอรับทุนจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ให้กับบริษัทฯตามที่ระบุไว้ในสัญญาขอรับทุนการศึกษา

การสมัครขอรับทุนการศึกษา “ไทยแอร์เอเชีย (ช่างบำรุงรักษาอากาศยาน)”
1.ขอใบสมัครได้จากจุดรับสมัคร (อาคาร 2) หรือ สามารถ Download ใบสมัครได้จาก Web site ของสถาบันการบินพลเรือนที่ www.catc.or.th
2.หลักฐานในการสมัครขอรับทุนการศึกษา ประกอบด้วย
-สำเนาระเบียนการศึกษา (รบ.) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (ห้ามนำรูปถ่ายสติ๊กเกอร์และรูปถ่ายสแกนมาใช้ในการสมัคร)
-หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เป็นต้น
3.มาสมัครด้วยตนเองที่จุดประชาสัมพันธ์บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 1 สถาบันการบินพลเรือน ถ. พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร? กรุงเทพมหานคร 10900 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00 – 15.00 น.
4.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Web site ของสถาบันการบินพลเรือนที่ www.catc.or.th

กำหนดการคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษา “ไทยแอร์เอเชีย (ช่างบำรุงรักษาอากาศยาน)”
-วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบ Attitude Test และสอบสัมภาษณ์ บน Web site ของบริษัทฯ และสถาบันการบินพลเรือนที่ www.airasia.com และ www.catc.or.th
-วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00 -16.00 น. สอบ Attitude Test ณ ห้อง 114 อาคาร 1 สถาบันการบินพลเรือน
-วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง 226 อาคาร 1 สถาบันการบินพลเรือน
-วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 12.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
-วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 นัดเวลาทำสัญญาการรับทุนการศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องนำหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาใหม่ ที่ออกให้โดยสถาบันการศึกษา มาแสดงในวันทำสัญญา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ การบินพลเรือน โทร 0-2272-6104

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ