ทุนการศึกษาปริญญาโทและเอก Colegio de Mexico

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2009

ณ มหาวิทยาลัย Colegio de Mexico

หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

เน้น การศึกษาประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งการศึกษาภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาอาหรับ อินโดนีเซีย จีน ฮินดี ญี่ปุ่น สันสกฤต และสวาฮิลี เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ศึกษาในหลักสูตรจะต้องทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งอาจจะได้รับสิทธิพิเศษในการพิจารณาให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ ศูนย์การศึกษาฯ ด้วย

ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 8.5 (จากระดับคะแนน 0-10)
– มีผู้ให้การรับรองด้านวิชาการ 3 คน ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
– มีผลการสอบ TOEFL อย่างน้อย 500 คะแนน สำหรับนักศึกษาด้านแอฟริกาและตะวันออกกลางศึกษา จะต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส (เข้าใจภาษาพูดและเขียน) ทั้งนี้ จะพิจารณาจากใบประกาศนียบัตรของ IFAL หรือ Alliance Francaise
– ต้องแสดงวิทยานิพนธ์สำหรับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือผลงานด้านวิชาการล่าสุด
– ใบรับรองแพทย์
– มีอายุไม่เกิน 35 ปี
– สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษานอกประเทศเม็กซิโก จะต้องรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย
– กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้ารับการศึกษาจำนวน 2 ชุด พร้อมแนบเอกสารประกอบ (สำเนาสูติบัตร ใบรับรองการศึกษา สำเนาปริญญาบัตร ผลการสอบ TOEFL และภาษาฝรั่งเศส) สำหรับนักศึกษาต่างชาติจะต้องยื่นใบสมัคร ก่อนวันที่ 15 ธ.ค. 2551

หลักสูตรปริญญาเอก

เน้น การศึกษาวิจัยด้านแอฟริกา จีน เอเชียใต้ ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตร 3 ปี แบ่งเป็นการศึกษาในชั้นเรียน 1 ปี และการศึกษาวิจัย 1 ปี และการทำวิทยานิพนธ์อีก 1 ปี

ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก CEAA หรือจากสถาบันการศึกษาอื่น โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการศึกษาข้างต้น มีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 8.5 (จากระดับคะแนน 0-10)
– เสนอหัวข้อการศึกษาวิจัยที่จะทำภายในปีแรกของการศึกษา
– สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก CEAA จะต้องมีผู้ให้การรับรองด้านวิชาการ 3 คน ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
– ผ่านการสอบระดับความรู้ภาษาและประวัติศาสตร์ภูมิภาคที่ต้องการศึกษา ทั้งนี้ CEAA จะเป็นผู้กำหนดวันและเวลาในการสอบ สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะศึกษาด้านจีนศึกษาจะต้องผ่านการสอบ HSK ในระดับ 5
– เสนอวิทยานิพนธ์ที่ทำในระดับปริญญาโท หรือผลงานด้านวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ล่าสุด
– มีความรู้ภาษาสเปนทั้งในการพูดและเขียนในระดับดี
– มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (โดยแสดงผลการสอบ TOEFL อย่างน้อย 550 คะแนน) สำหรับการศึกษาด้านแอฟริกาและตะวันออกกลางศึกษา ผู้สมัครจะต้องมีความเข้าใจภาษาฝรั่งเศสทั้งในการพูดและอ่าน โดยต้องแสดงประกาศนียบัตรจาก IFAL หรือ Alliance Francaise
– ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้จบการศึกษาจาก CEAA ต้องแสดงใบรับรองแพทย์
– มีอายุไม่เกิน 45 ปี
– ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทนอกประเทศเม็กซิโกจะต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการรับรองด้วย
– ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัคร 2 ชุด พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้สมัครต่างชาติต้องยื่นเอกสารภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2551

ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ที่

Dr. John Marston
CEAA, El Colegio de Mexico,
Camino al Ajusco No. 20, 01000 Mexico, DF
E-mail : jmars@colmex.mx

หรือ

Dr. Richard Gordon Kraince
Research Professor of Southeast Asian Humanities
Center for Asian and African Studies
The College of Mexico

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ