ทุนการศึกษาปริญญาโท รัฐบาลสวิตฯ ประจำปี 2010-2011

ถือว่าเป็นทุนการศึกษา เปิดกว้างในสาขาวิชาที่มอบทุนอย่างมาก สำหรับนักศึกษาไทย สามารถที่จะเลือกขอทุนกับ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำ บวกกับ 2 สถาบันเทคโนโลยี ที่ร่วมโครงการของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับสาขาวิชาที่นักศึกษาไทย จะสามารถขอรับทุนได้ ประเด็นหนึ่งที่จะอยู่ในการพิจารณาก็คือ จะต้องเป็นสาขาวิชาที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และไม่มีการเรียนการสอน ในประเทศผู้ขอทุน ยกเว้นเพียงสาขาเดียว ก็คือ สาขาศิลปะ

ช่วงเวลาของมอบทุนการศึกษา ปรกติแล้ว จะกินเวลา 9 เดือนในปีการศึกษาหนึ่ง โดยที่นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีโอกาสได้รับการต่อสัญญาของ ทุนออกไปอีก 1 ปี แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการเรียนที่ผ่านมาในปีแรก ว่าอยู่ในระดับที่ผ่านการพิจารณาหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นการรับรองโดยอาจารย์ที่ดูแลโปรแกรมของนักเรียนทุน


การขอทุนของรัฐบาลสวิสไม่มีข้อจำกัดในเรื่องผลการเรียนดีเยี่ยม แต่ผู้สมัครต้องส่งผลการเรียน ทั้งระดับมัธยมฯ ปริญญาตรี และปริญญาโท ไปยังสถานทูต เป็นหลักฐานในการพิจารณา ส่วนเรื่องอายุจำกัดเพียงไม่เกิน 35 ปี โดยผู้ที่สมัค จะต้องมีหนังสือรับรองการรับเข้าศึกษาที่ออกโดยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยของ สวิตเซอร์แลนด์ แนบมาด้วย

นั่นหมายความว่าก่อนดำเนินการส่งหลักฐานการสมัครขอทุนการศึกษา ผุ้สมัครต้องดำเนินการติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้ได้มาซึ่งหนังสือรับรองรับเข้าศึกษา อีกทั้งผู้สมัครเองก็ต้องมีศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาในประเทศไทย รับรองด้วยอีก 2 ท่าน

ในกรณีที่นักศึกษาไทยไม่รู้จักมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ที่สวิตเซอร์แลนด์ การสมัครขอทุนการศึกษานั้น ทางสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ จะให้คำแนะนำรวมทั้งเอกสาร รายชื่อของมหาวิทยาลัยของรัฐต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของแต่ละแห่งให้กับผู้สมัคร เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งติดต่อกับมหาวิทยาลัยโดยตรง เพราะผู้สมัครขอทุนที่จะไปทำวิจัยนั้น ต้องตระหนักและรู้ว่าตนจะไปทำวิจัยทางสาขาใด มีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่มีการเปิดสอนในสาขานั้นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละคน

ปัญหาอย่างหนึ่ง ที่แต่ละปีมีนักศึกษาไทยได้ทุนไปเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ค่อนข้างน้อย พบว่า เป็นเพราะคณะที่เปิดให้ทุนที่สวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่จะเป็นทุนทางด้านวิทยา ศาสตร์ประยุกต์ หรือ Applied Sciences ซึ่งคนที่เรียนมาทางด้านวิทยาศาสตร์ส่วนมากแล้วก็มักไม่มีความชำนาญทางด้าน ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส หรืออิตาเลียน เท่าใดนัก ผลจึงทำให้ไม่ผ่านขั้นตอนของการสมัคร

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเว็บไซต์ที่ใช้ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา
– Universitat? Basel -? www.unibas.ch
– Universtat Bern ? www.unibe.ch
– Universite de Fribourg ? www.unifr.ch
– Universite de Geneve ? www.unige.ch
– Ecole polytechniqe Federale de Lausanne ? www.epfl.ch
– Universite de Lausanne ? www.unila.ch
– Universitate Luzern ? www.unilu.ch
– Universite de Neuchatel ? www.unine.ch
– Universitat St.Gallen ? www.unisg.ch
– Edigenossische Technische Houchschule Zurich ? www.ethz.ch
– Universitat Zurich ? www.unizh.ch
– Universita della Svizzera italiana ? www.unisi.ch

หลักฐานการสมัคร
-ใบสมัคร
-สำเนาประกาศนียบัตรการศึกษาในระดับมัธยมฯ
-สำเนาประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญาบัตร
-หนังสือรับรองจากอาจารย์ 2 ท่านในประเทศของผู้สมัคร
-หนังสือแสดงแผนการที่จะไปศึกษา หรือวิจัยที่ชัดเจนในสวิตเซอร์แลนด์
-ประวัติการศึกษา โดยสังเขป
-หนังสือรับรองจากอาจารย์ของสถาบันที่ผู้สมัครจะไปศึกษาต่อระบุถึงโครงการของผู้สมัคร
-ใบรับรองคุณภาพ (ตามแบบที่ขอรับจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์)
-หลักฐานอื่นๆ? (เช่น ประกาศนียบัตรด้านภาษา ฯลฯ)

อนึ่ง หากหลักฐานข้อมูลผู้สมัครขาดความสมบูรณ์หรือไม่ดีพอ จะไม่ได้รับพิจารณา และหากหลักฐานใดไม่ได้เขียนเป็นภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน หรืออังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาดังกล่าวส่งประกอบมาด้วย

เมื่อสมัครเป็นนัก ศึกษาที่มหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ผู้รับทุนต้องนำตัวจริงของหลักฐานในการสมัคร โดยเฉพาะอนุปริญญา หรือปริญญาไปแสดงด้วย

ระยะเวลาการรับสมัคร
สมัครถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์
เลขที่ 35 ถนนวิทยุ(เหนือ) กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2253-0156 ต่อ 147

ที่มา http://www.elearneasy.com/shows_news_edu.php?news_id=6167

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ