ทุนการศึกษาปริญญาโท Korean Studies 2009

ASEAN University Network มอบทุนปริญญาโท หลักสูตร Master of Arts Programme in Korean Studies 2009 หมดเขตรับสมัคร 28 กันยายน 2552

Scholarship for Master of Arts Programme in Korean Studies 2009 Chulalongkorn University, Thailand

ด้วย ASEAN University Network ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร Master of Arts Programme in Korean Studies 2009 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 2 ปี

ทุนการศึกษาที่จะได้รับ
– ค่าเล่าเรียน
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 300 USD ( ประมาณ 10,600 บาท)
– ค่าตั๋วเครื่องบิน
– ที่พักภายในจุฬาฯ
– ค่าหนังสือปีละ 250 USD ( ประมาณ 8,800 บาท)


คุณสมบัติผู้สมัคร
– ต้องเป็นพลเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียน และถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
– สนใจหลักสูตรเกาหลีศึกษา
– สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
– มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป
– มีความรู้ภาษาอังกฤษ ( โดยเฉพาะการเขียนและการพูด) เป็นอย่างดี
– มีประวัติด้านสุขภาพดี

เอกสารการสมัคร
– ใบสมัคร
– AUN Application Package
– จดหมายรับรอง (Recommendation letter) ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ฉบับ
– ใบรับรองวุฒิการศึกษาฉบับภาษาไทยและอังกฤษ
– ใบแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
– คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/ IELTS/ CU-TEP) โดยผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
– แผนการทำวิจัย
– ประวัติส่วนตัว (CV)
– ผลการตรวจสุขภาพฉบับภาษาอังกฤษ ( ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมตราประทับโรงพยาบาล)
– รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

DownloadAnnouncement, Application Form, Medical Questionnaire

ในการนี้ สำนักงานวิรัชกิจขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าวให้นิสิตและผู้สนใจทราบทั่วกัน? ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร (พร้อมสำเนา 1 ชุด) ที่สำนักงานวิรัชกิจ อาคารจามจุรี 4 ชั้น 4 ภายในวันที่ 28 กันยายน 2552

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship%20News/Korean2009Sem2/Announcment.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ