ทุนการศึกษาพระราชทาน ระดับปริญญาโท

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็น สถาบันการศึกษาระดับสูงนานาชาติที่ไม่แสวงหากำไร จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2502 ในประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการชั้นสูง ให้แก่ประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย เพื่อเป็นผู้นำเทคโนโลยีในโลกที่ไร้พรมแดน โดยบัณฑิตที่จบจากเอไอที จะมีศักยภาพด้านการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

ทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (King?s Scholarships) 29 ทุน
พระราชทานให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีดีเยี่ยม เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในทุกสาขาวิชาของสำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี และสำนักวิชาการจัดการ โดยมีเป้าหมาย คือ มวลวิกฤติของผู้นำในวิชาชีพต่างๆตามความต้องการของประเทศไทย และเครือข่ายนานาชาติ

ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ (Queen?s Scholarships) 10 ทุน
พระราชทานให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีดีเยี่ยม เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินการโดย สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา ของสถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเชีย

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนพระราชทาน
เป็นทุนพระราชทานที่ต้องการสนับสนุนให้นักศึกษาไทยที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ได้เข้าศึกษาร่วมกับนักศึกษาชั้นนำจากนานาชาติ ในสถาบันเอไอที

เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิศวกร นักเทคโนโลยี และนักบริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ ความสามารถ และศักยภาพ ในการเติบโตเป็นผู้นำระดับนานาชาติ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมความเข้าใจที่ดีต่อกัน และสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ ที่มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย

ทุนพระราชทาน ประกอบด้วยค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียนค่าที่พัก ตลอดจนเงินเดือนสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว ในระหว่างที่เรียนในระดับปริญญาโทเป็นเวลา 22 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
– ค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน 4 ภาคการศึกษา รวมเป็นเงิน 752,000 บาท
– ค่าที่พักและค่ากินอยู่ 22 เดือน รวมเป็นเงิน 214,500 บาท
– รวมทั้งหมด 966,500 บาท

คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอรับทุนพระราชทาน
– มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
– มีผลการศึกษาดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.5 และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL)ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ เทียบเท่า หรือผู้สมัครสามารถสอบภาษาอังกฤษ ได้ที่ศูนย์ภาษาของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

วันหมดเขตเสนอชื่อผู้ประสงค์จะรับทุน
ขอเรียนเชิญ หัวหน้าภาควิชา หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา ของผู้ประสงค์จะรับทุน
ได้กรอกแบบฟอร์มโดยย่อ (แนบท้าย) เพื่อ Fax มายัง
02-524-5069 หรือ ส่งมาทางอีเมล์ที่ [email protected]
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552

ส่วนผู้ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
โดยสามารถสมัคร Online ได้ที่
เว็บไซต์: www.ait.ac.th/admissions? หรือ
ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกส่งทางไปรษณีย์ก็ได้
เอกสารที่ต้องการ ถ้ายังไม่พร้อม ให้ระบุและส่งตามมา
ภายหลังวันหมดเขตก็ได้

รายละเอียดเพิ่มเติมหาได้จากเว็บไซต์:? www.ait.ac.th
หรือ ติดต่อ คุณวรรณภา เปลี่ยนศรี
โทร: 02-524-5071 หรือทาง
Email: [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ