ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ Stamford international university

ประเภทของทุนการศึกษา

1. ทุนการศึกษาประเภทเรียนดียอดเยี่ยม100% (เฉพาะค่าหน่วยกิต)
– คะแนนเกรดเฉลี่ยรวม 3.25 ขึ้นไปในระดับมัธยมศึกษาที่ 6 (เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา)
– คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOFEL500 หรือ IELTS 5.0หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 70 % ขึ้นไป
– มีความประพฤติดี

2. ทุนอธิการบดี? President Scholarship?? 50% (เฉพาะค่าหน่วยกิต)
– คะแนนเกรดเฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไปในระดับมัธยมศึกษาที่ 6 (เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา)
– มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOFEL500 หรือ IELTS 5.0หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตาม มาตรฐานของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 70 % ขึ้นไป
– มีความประพฤติดี

3. ทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน100% และ 50% (เฉพาะค่าหน่วยกิต)
– คะแนนเกรดเฉลี่ยรวม 2.5? ขึ้นไปในระดับมัธยมศึกษาที่6 (เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา)
– หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน(Portfolio)

4. ทุนการศึกษาประเภทกีฬา(เฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา)
– คะแนนเกรดเฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไปในระดับมัธยมศึกษาที่ 6 (เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา)
-? หลักฐานแสดงความสามารถด้านกีฬา

สอบถามรายละเอียดได้ที่
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กรุงเทพฯ
พิพัฒน์พงศ์ ยาลังกาญจน์
Counselor
โทร. 02-769-4000 # 084-739-6775

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ