ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2553

รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาให้กับครูในประเทศไทย เพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2553 รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึง 1 เมษายน 2553)
3. จบการศึกษาระดับปริญญา และเป็นครูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือสถาบันอบรมครู อย่างน้อย 5 ปี (นับถึง 1 เมษายน 2553)
4. ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.5
5. ผู้ ได้รับทุนจะต้องเดินทางไปถึงญี่ปุ่นก่อนเริ่มภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ (ปกติประมาณวันที่ 1 ? 14 ตุลาคม 2553) หากไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลาที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเอง

ขั้นตอนในการสมัครและการคัดเลือก
1. ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. วันที่ 1 กุมภาพันธ์? 2553
2. กระทรวงศึกษาธิการจะจัดส่งใบสมัครไปยังสถานทูตญี่ปุ่น วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
3. สอบ ข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 ? 11.00 น. ณ สมาคมศิษย์เก่านักเรียนญี่ปุ่น ชั้น 16 อาคารพญาไทเพลส ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ? (www.ojsat.or.th)
4. ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต์ www.th.emb-japan.go.jp และ www.bic.moe.go.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 ? 16.00 น. ณ ห้อง Japan Information Service สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
6. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.30 น. ณ ห้อง Japan Information Service สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
7. ประชุมชี้แจง วันที่ 5 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Japan Information Service สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
8. จัด ทำใบสมัครให้รัฐบาลญี่ปุ่น วันที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 ? 12.00 น. ณ ห้อง Japan Information Service สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
9. ทดสอบภาษาญี่ปุ่น วันที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 ? 15.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

หมายเหตุ
1. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นสามารถดูได้จากเว็บไซต์
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1288172.htm

2. กรอกใบสมัครเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หรือพิมพ์ใบสมัครให้เรียบร้อยและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ