ทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ ประจำปี 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ และมีนโยบายสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน ๑๐๐ ทุน เป็นสายวิทยาศาสตร์ ๖๐ ทุน สายศิลปศาสตร์ ๔๐ ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ย ๔ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ในกรณีที่เลือกเรียนหลักสูตรในคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ผู้ปกครองมีอาชีพทางการเกษตร หรืออุตสาหกรรมเกษตรหรือมีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง
๑.๓ มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัคร
๑.๔ มีความประพฤติดี

๒. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ ๒ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๒.๑ ถ้าในภาคการศึกษาใดนักศึกษาที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ จะได้รับทุนสนับสนุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ๔,๐๐๐ บาท ในภาค การศึกษาถัดไป


๒.๒ ต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนที่หลักสูตรกำหนด
๒.๓ มีผลการเรียนครบทุกวิชาในการคิดเกรดเฉลี่ย
๒.๔ ผลการเรียนต้องไม่เป็น F และ I หรือไม่ปรากฏผลการเรียน
๒.๕ มีความประพฤติดี
๒.๖ ถ้ามีผู้ได้เกรดเฉลี่ย ๓.๒๕ ขึ้นไปมากกว่า ๖๐ คน ในสายวิทยาศาสตร์ และ มากกว่า ๔๐ คน ในสายศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาตามลำดับเกรดเฉลี่ย

๓. มหาวิทยาลัยจะคิดผลการเรียนเฉลี่ย หลังเปิดภาคการศึกษา ๑๕ วัน

๔. ได้รับพิจารณาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย (ค่าบำรุงหอพักภาคการศึกษาละ๑,๒๐๐ บาท)

๕. กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร วันอังคารที่ ๑ กันยายน ? วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
เวลา ๙.๐๐ ? ๑๒.๐๐ น. ข้อเขียน
เวลา ๑๓.๐๐ ? ๑๖.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
รายงานตัวชำระเงิน วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ? วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
-ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ๕๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมทั่วไป ๒,๐๐๐ บาท

๖. ชำระเงินค่าธรรมเนียมสาขาวิชา ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายและค่าอื่น ๆ วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ? วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

๗. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหลักสูตรเนื่องจากจำนวนนักศึกษาน้อย แต่ให้สิทธิเลือกหลักสูตรอื่นที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรกำหนดและไม่คืนเงินค่าขึ้นทะเบียน นักศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไปที่ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ

๘. เอกสารที่ใช้สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
๘.๑ สำเนาใบระเบียนการศึกษา ๔ ภาคเรียน หรือสำเนาผลการเรียน สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ๔ ภาคเรียน
๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน
๘.๓ เอกสารรับรองความประพฤติจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา

๙. รับใบสมัครและส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ หรือ ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒ ? ๕๒๙๐๖๗๔ ? ๗ ต่อ ๑๒๒ , ๑๒๓ หรือ www.vru.ac.th

๑๐. งดการให้ทุนสาขาวิชาการจัดการการบิน การจัดการท่องเที่ยว นิติศาสตร์วิศวกรรมควบคุมและหุ่นยนต์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ