ทุนการศึกษาสนับสนุน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ศึกษาต่อ MBA

หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับข้าราชการ ทหาร ตำรวจและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ทางการบริหารธุรกิจ เพื่อต่อยอดความรู้ทางการบริหารธุรกิจ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ในการเป็นที่ปรึกษา หรือการดำเนินกิจการให้อยู่รอด ยั่งยืน สามารถบริหารกิจการ และองค์การให้รอดพ้นวิกฤติต่างๆได้

ทุนการศึกษาสนับสนุน ทุนละ 20,000 บาท
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ในการเรียน MBA ภาคค่ำคือ 225,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ