ทุนการศึกษาเต็มจำนวนเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กว่า 240 ทุน

 

มาถึงข่าวดีสำหรับน้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 กันบ้างแล้วนะครับ รายละเอียดจะเป็นยังไงเรามาชมไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่า

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2557 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

 

โดยโครงการนี้ก็จะเปิดรับจำนวนทั้งหมด 240 คนด้วยกันนะครับ ซึ่งจะมีกำหนดการณ์ปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 นี้เท่านั้น

 

dsc01855

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– กำลังศึกษาอยู่ใน ม. 3 หรือเทียบเท่า
– มีผลการเรียนดีคือ
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
– มีสัญชาติไทย
– มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
– สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต
– ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

 

เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
– โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
– โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0 2849 7154 – 7 โทรสาร 0 2849 7153 e-mail : [email protected]  หรือศึกษาข้อมูลที่ เว็บไซต์
– สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง 42 แห่ง

 

206544

 

ทั้งนี้นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท การสมัครจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อนักเรียนได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ซึ่งถ้าเป็นนักเรียนจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสอบครับ

 

ซึ่งถ้าเพื่อนๆ ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน นอกจากนั้น ยังจะได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร และค่าที่พักในหอพักของโรงเรียนเลยล่ะ

 

วิธีการสมัคร
– ให้นักเรียนเปิดเว็บไชต์ เว็บไซต เว็บไซต์  และคลิกที่เมนู “คลิกสมัครออนไลน์” ทำตามขั้นตอนที่แนะนาในเว็บไซต์ แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้แล้วให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร และใบแจ้งยอดชำระเงิน (ในใบแจ้งยอดชำระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่)
– ให้นักเรียนนำใบแจ้งยอดชาระเงิน พร้อมเงินค่าสมัคร จานวน 200 บาท ไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือชาระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอ้างอิง บาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชาระเงิน
– ให้นักเรียนส่งใบสมัคร ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 พร้อมสำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เท่านั้น โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เลขที่ 364 หมู่ที่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 (พิจารณาจากการประทับตราของไปรษณีย์)
– โรงเรียนจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ หากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้ และหากผ่านการคัดเลือกทางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จะตัดสิทธิ์การเข้าเรียน
– ให้นักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติการมีสิทธิ์เข้าสอบ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ และสนามสอบได้ที่เว็บไซต์  เว็บไซต์  ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และให้สั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบด้วยตนเอง เพื่อนำมาใช้แสดงตนในวันสอบ หากมีปัญหาให้ติดต่อฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2849 7154 – 7 หรือ e mail: [email protected]

 

1309021823441

 

สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ทุกคน ต้องส่งหลักฐานการสมัครมายังโรงเรียน ขอให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร ก่อนส่งมาด้วย โดยเอกสารจะประกอบด้วย

 

– ใบสมัครที่สั่งพิมพ์มาจากเว็บไซต์ นักเรียนจะต้องเซ็นชื่อด้านล่างของใบสมัครด้วย
– สำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร
– ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1)

 

โดยต้องส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เลขที่ 364 หมู่ที่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โดยขอให้ผู้สมัครสอบทุกคนเขียนชื่อผู้ส่งเป็นชื่อตนเองที่ซองไปรษณีย์ด้วยนะครับ

 

ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครสอบได้ส่งเอกสารมายังโรงเรียนแล้ว ขอให้เข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติการมีสิทธิเข้าสอบในเว็บไซต์ด้วย เนื่องจากมีผู้สมัครสอบหลายคนส่งเอกสารมาไม่ครบ จะได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมกลับมายังโรงเรียนได้ทันกำหนดเวลา โดยขอให้เขียนที่ซองจดหมายว่า “เอกสารสมัครสอบเพิ่มเติม” และถ้าหากต้องการลมรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้สามารถดูได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ