ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศอังกฤษ British Chevening

รายละเอียดของทุนการศึกษา
ทุน British Chevening จะให้ค่าเล่าเรียน Arrival and departure allowances ค่าทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรไม่เกิน 12 เดือน และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

หลักสูตรและระยะเวลาการให้ทุน
ทุน British Chevening เป็นทุนเพื่อศึกษาระดับPostgraduate Diploma หรือ ปริญญาโท เช่น MA , MSc , MBA , Mphil และ LLM ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

สาขาวิชา
สถานทูตอังกฤษเชิญชวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสมัครทุนการศึกษา โดยสามารถเลือกวิชาที่สนใจจะเรียนได้

แต่อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาที่สนใจเป็นพิเศษ คือพลังงานทดแทน การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และสิ่งแวดล้อม


สถาบันการศึกษา
ใบสมัครทุน British Chevening Scholarships จะ ให้โอกาสผู้สมัครได้ระบุชื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการ พร้อมทั้งวิชาที่ต้องการจะศึกษา ในสหราชอาณาจักร สถาบันการศึกษาอยู่ในมาตรฐานระดับดีเยี่ยม บริติช เคานซิล มีข้อมูลเหล่านี้ไว้บริการให้ผู้สมัครสามารถตัดสินใจเลือกได้

ในปี 2010/2011 ทุน British Chevening จะมีจำนวนประมาณ 4 – 5 ทุนการศึกษา ให้นักวิชาชีพรุ่นใหม่ชาวไทยไปศึกษาในสหราชอาณาจักร ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 12 เดือน

ซึ่ง ปกติจะเปิดการศึกษาในเดือนกันยายนของทุกปี ทุนนี้เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในแต่ละปี ทุนชีฟนิ่งจะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าเล่าเรียน ไม่เกิน ?12000 ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร ในปีนี้ สถานทตอังกฤษเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วประเทศ? ผู้สนใจสามารถสมัครทุนดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 20 มกราคม 2553

จำนวนทุนการศึกษา
ในปี 2010/2011 จำนวนทุนการศึกษาประมาณ 5 ทุน

ดูวิธีการสมัครขอทุน และข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ที่
http://www.britishcouncil.org/th/thailand-education-student-chevening-scholarship.htm

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ