ทุนการศึกษาไอเฟล ประจำปี 2009

รัฐบาลฝรั่งเศสมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2009 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 กันยายน 2009 นี้ ทั้งหมด 350-400 ทุนทั่วโลก และไม่มีการกำหนดจำนวนทุน ที่จะให้ในแต่ละประเทศ

สาขาที่เปิดให้ทุนการศึกษามีดังนี้
– วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Engineering and Applied Sciences)
– การจัดการและเศรษฐศาสตร์ (Management and Economics)
– กฎหมายและรัฐศาสตร์ (Law and Political Sciences)

ทุนไอเฟลเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส สามารถยื่นเอกสารสมัคร ทุนเป็นภาษาอังกฤษได้ในทุกสาขาวิชา

โดยผู้ได้รับทุนจะได้ทุนเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นเวลา 1 ปี ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาโท

ขั้นตอนในการสมัคร


ผู้สมัครในสาขากฎหมาย รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
1.จดหมายแสดงเจตจำนงสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ 1 ฉบับ (Motivation Letter or Statement of purpose) กำหนด 1-2 หน้า A4 เท่านั้น
2.ประวัติการศึกษาและการทำงานโดยย่อ 1 ฉบับ (Resume or Curriculum vitae)
3.ผลการเรียนและหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ (Transcript)
4.รูปถ่าย 2 รูป (Photos)
5.ผลทดสอบภาษาอังกฤษ และ GMAT เฉพาะผู้สมัครทุน ด้านบริหารธุรกิจโปรแกรมภาษาอังกฤษ

วันหมดเขตรับสมัคร
กรุณายื่นเอกสารดังกล่าวที่หน่วยงาน EDUFRANCE
ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2009

ผู้สมัครในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับผู้สมัครในสาขาดังกล่าว จะต้องเข้าไปกรอกใบสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.nplusi.com ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2008 เป็นต้นไปและนำเอกสารมายื่นที่หน่วยงาน EDUFRANCE
ก่อนสิ้นเดือนตุลาคม 2009 ซึ่งรายละเอียดของเอกสารที่ต้องการและระเบียบการสมัครจะระบุไว้ในเว็บไซต์แล้ว

เงื่อนไขในการสมัคร
– ต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือจบปริญญาตรีตามสาขาที่กำหนด และมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 (สำหรับผู้ที่จบปริญญาโทแล้ว สามารถยื่นเสนอโครงการวิจัย หรือ Proposal project แนบมาด้วย)
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– ผู้สมัครที่ต้องการเป็นอาจารย์หรือนักวิจัย จะไม่ได้รับการพิจารณา

ทางคณะกรรมการทุนการศึกษาจะไม่พิจารณาเอกสารของผู้สมัครทุนที่เคยถูกปฏิเสธทุนในปี ก่อนหน้านั้น รวมถึงผู้ที่เคยได้รับทุนรัฐบาลฝรั่งเศสประเภทอื่นมาแล้ว

ประกาศผล
ประกาศผลพร้อมกันผ่านทาง www.egide.asso.fr/eiffel
ในช่วงกลางถึงปลายเดือนมีนาคม 2009 ซึ่งถือเป็นการตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยคณะกรรมการไอเฟลขอสงวนไม่แจ้งเหตุผลของการปฏิเสธทุน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาไอเฟล
กรุณาค้นหาได้ที่ www.egide.asso.fr/eiffel

หรือยื่นเอกสารที่
EduFrance Desk-French Embassy-29
Thanon Sathorn Tai
Bangkok 10120
E-mail: edufrance@anet.net.th
โทร: 02-627-2113-4

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ