ทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าธนบุรี

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครเพื่อคัดเลือกคนเก่งเพื่อรับทุนการศึกษาฟรี ผ่านโครงการคัดเลือกตรงด้านความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2553 จำนวน 142 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2552

คณะ/จำนวนรับ
– วิศวกรรมศาสตร์ รับ 96 คน
– วิทยาศาสตร์ รับ 7 คน
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับ 27 คน
– สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับ 8 คน
– เทคโนโลยีสารสนเทศรับ 4 คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครในแต่ละด้าน
1.เป็นผู้ที่ความประพฤติดี ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย
2.ต้องได้คะแนนทางวิชาการตามเกณฑ์ที่แต่ละคณะได้กำหนดไว้
3.เป็นผู้ที่พร้อมและยินดีที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านวิชาการ สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4.เป็นผู้ที่สามารถศึกษาให้สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
5.คุณสมบัติเพิ่มเติมดังได้กล่าวมาแล้วข้่่่างต้น

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดแล้วสั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ และหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 รวม 4 ภาคการศึกษาโดยผู้อำนวยการหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 1 รูปติดที่ใบสมัคร
5.เอกสารหลักฐานความสามารถพิเศษ (Portfolio) ให้ส่งสำเนาเท่านั้น มหาวิทยาลัยฯจะไม่ส่งเอกสารดังกล่าวคืนไม่ว่าจะกรณีใด ๆ
6.หากแจ้งข้อมูลและส่งเอกสาร/หลักฐานไม่ครบมหาวิทยาลัย จะไม่รับพิจารณาทั้งสิ้น

การสมัคร
กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านใบสมัครทางเว็บไซต์
http://www2.kmutt.ac.th/thai/admis_ungrd/index.html
และสั่งพิมพ์ใบชำระเงินสมัครและลงนามรับรองในเอกสารการสมัคร

-เงินค่าสมัคร 300 บาทจ่ายผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา -ส่งเอกสารด้วยตนเอง ณ ส่วนคัดเลือกนักศึกษา
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)
ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ

-ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่งถึงส่วนคัดเลือกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
(คัดเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้า)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ