ทุนการศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา กองทุนสิรินธรเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2552 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 ? 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำหรับติดบัตรประจำตัวสอบ
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้น ม. 4 – 5 คำนวณผลการเรียน
กลุ่มวิชาและผลการเรียนรวมเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา

ทุนการศึกษา

– ทุนเต็มจำนวนนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาทั้งหมด ในแต่ละภาคการศึกษา
– ทุนครึ่งจำนวน นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาครึ่งจำนวน
และค่าหน่วยกิต 9 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน ประมาณ 40,100 บาท ต่อภาคการศึกษา
– ทุน 25% นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาร้อยละ 25 และค่าหน่วยกิต 4.5 หน่วยกิต รวมเป็นเงินประมาณ 20,050 บาทต่อภาคการศึกษา

การรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 25552
– ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ
– สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.siit.tu.ac.th

และส่งใบสมัคร
พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่
ฝ่ายรับเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต. คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12121

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ