ทุนการศึกษา ม.ศิลปากร เรียนเภสัชกร

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังเปิดรับสมัครับตรงนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 45 คนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2552 ทางเว็บไซค์ www.pharm.su.ac.th

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป้นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย

คุณสมบัติเฉพาะนักศึกษาเภสัชศาสตร์
1.ต้องไม่เป็นโรค อาการของโรค หรือความพิการซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพิจารณาว่าเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษาเภสัชศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

1.1ความพิการทางร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์
1.2ตาบอดสีที่มีระดับความรุนแรงปานกลางเป็นต้นไป
1.3โรคอื่น ๆ ในระยะรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม หรือคณะกรรมการประจำคณะฯเป็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต นักศึกษาของสถาบันนั้น

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยสั่งพิมพ์จากระบบติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2.เอกสารการชำระเงินค่าสมัครที่ชำระผ่านธนาคารทหารไทย หรือชำระเงินค่าสมัครสอบโดยตรงที่สำนักงานเลขานุการคณะฯในกรณีที่ส่งเอกสาร ด้วยตนเอง
3.หลักฐานการศึกษาที่แสดงว่ามีคุณสมบัติตามกำหนดไว้(ใบระเบียนแสดงผลการ ศึกษา หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา,ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา(ปพ.1:4) ม.4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ที่มีการรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ฉบับ

ขั้นตอนการสมัคร
-เข้าเว็บไซต์ www.pharm.su.ac.th เพื่อทำการสมัครสอบกับระบบการรับสมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
-กรอกข้อมูลแล้วตรวจสอบความถูกต้องแล้วยืนยันการสมัคร
-พิมพ์สมัคร หากกรอกข้อมูลการสมัครหลายครั้งโดยคน ๆ เดียวระบบจะใช้การสมัครครั้งล่าสุดเท่านั้นและไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
-ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย หรือชำระเงินโดยตรงที่สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐมในกรณีที่มาสมัครด้วยตนเอง
-ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้วถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์
-ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินทาง www.pharm.su.ac.th หลังการส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วประมาณ 10 วัน

ทุนในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับการสนับสนุนด้านทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ประมาณ 1,000 ทุนต่อปีการศึกษา ยังมีทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษอีกประมาณ 1,000 ทุนต่อปีการศึกษา นักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและประสงค์จะขอทุนให้ติดต่อได้ที่คณะฯต้น สังกัด ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครดำเนินการพิจารณาคัดเลือกมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ ที่เหมาะสมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในโครงการรับตรง และโครงการพิเศษของคณะเภสัชศาสตรื มหาวิทยาลัยศิลปากรดูเพิ่มเติมได้จาก www.pharm.su.ac.th

ที่มา นิตยสารการศึกษาวันนี้
http://www.thaigoodview.com/node/36552

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ