ทุนการศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ม.ศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปี 2553

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2552 ในประเทศไทย
2.ค่าเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้นม.4-ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา สำหรับทุกสาขาวิชา เฉพาะสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้นม.5

เกณฑ์การคัดเลือก
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ต้องสมัครสอบวิชา 85 GAT ความถนัดทั่วไป วิชา 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และวิชา 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และการสอบสัมภาษณ์
2.หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ต้องสมัครทดสอบวิชา 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และการสอบสัมภาษณ์
-หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องทดสอบวิชา 85 GAT ความถนัดทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์


สาขาวิชาที่รับสมัครและทุนการศึกษา
1.สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
4.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
5.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
6.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
7.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
8.สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
9.สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา
10.สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
11.สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา

สมัครสอบ ได้ที่ www.eng.su.ac.th แล้วส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางไปรษณีย์ภายใน 14 สิงหาคม 2552 และชำระเงินค่าสมัคร 400 บาท

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 3421 9364-6 ต่อ 25125, 25127-9 และ 25131

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ