ทุนการศึกษา AFS Thailand

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ ( เอเอฟเอส ประเทศไทย ) โดยการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มอบทุนสำหรับเยาวชน สัญชาติไทยอายุ 15-17 ปี กำลังศึกษาชั้น ม .3- ม .5 หรือ เทียบเท่า และต้องสังกัดระดับใดระดับหนึ่งของสถานศึกษาในขณะเข้าร่วมโครงการ เพื่อเผยแพร่ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทยกับประเทศสมาชิกทั่วโลก 56 ประเทศ

โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทยได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2505 ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักข่าวสารอเมริกัน หรือ USIS (the U.S. Information Service) เริ่มแรกเป็นการให้ทุนแก่เยาวชนไทยไปศึกษาในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี

ต่อมาประเทศไทยได้เปิดรับอุปถัมภ์นักเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเชิงวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้มีมติให้เอเอฟเอสประเทศไทยเปลี่ยนเป็น “องค์การนานาชาติ” (AFS International Organization ) และมีการพัฒนาขยายโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น โดยรวบรวมอาสาสมัครนานาชาติ ให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศอื่นๆด้วย อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนกับออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ละติน-อเมริกา ยุโรป และอีกหลายประเทศ ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ และเพื่อเป็นการยํ้าว่าเอเอฟเอสเป็นองค์การที่เน้นด้านการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ทางองค์การจึงมีมติให้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “AFS International Intercultural Programs ” พร้อมกับปรับปรุงโครงสร้างคุณภาพ และมีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากโครงการสำหรับเยาวชน คือจัดโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในเครือสมาชิกด้วยกันสำหรับบุคลากรทาง การศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาและการพัมนาเทคนิคการสอน และยังดำเนินโครงการกระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยได้รับเงินสมทบจากผู้สนับสนุนโครงการ ในรูปแบบบริษัท มูลนิธิ เอกชน และรายบุคคล

การดำเนินโครงการทุกประเภทของเอเอฟเอส จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นการเคลื่อนย้ายชั่วคราวไปสู่สังคมใหม่ที่มีค่า นิยม รูปแบบการดำเนินชีวิต และความคิดเห็นที่แตกต่างจากเดิมโดยเชื่อว่าผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ครอบครัวอุปถัมภ์ อาสาสมัคร รวมไปถึงโรงเรียนและชุมชน สามารถพัฒนาเรื่องของทักษะ ทัศนคติ และความรู้ต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต

ในแต่ละปีมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้พยายามรณรงค์จัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุน และเป็นการกระจายโอกาสให้เยาวชน ที่สนใจใฝ่เรียน ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกัน โดยแบ่งทุนการศึกษาเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ผู้ มีสิทธิ์ขอรับทุน คือ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีรายได้รวมกันแล้วไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน โดยผู้ประสงค์จะขอรับทุนต้องยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนหลังสอบผ่านข้อเขียนเรียบ ร้อยแล้ว ขอระเบียบการขอรับทุนได้ที่ศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขต / จังหวัด และที่สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย

2. ทุนการศึกษาจากบริษัททั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งเจ้าของ?? ทุนจะจ่ายเงินบริจาคสมทบทุนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการให้กับมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทยโดยตรง ผู้มีสิทธิ์ขอทุนประเภทนี้
– ต้องเป็นบุตร/ ธิดาของเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานในหน่วยงานหรือบริษัทของเจ้าของทุนและ / หรือ มีคุณสมบัติตามที่เจ้าของทุนกำหนดซึ่งสามารถติดต่อสอบถามทางมูลนิธิฯ และขอรายละเอียดได้จากเจ้าของทุน

สถานที่ติดต่อ :
สำนัก งานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย -นานาชาติ
เลขที่ 66/156-7 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 4
ถ.ประชาชื่น ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 9
ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์0 2574 6197-9, 0 2980 1002 – 4
โทรสาร 0 2573 9015, 0 2980 1090
Website : http://www.afsthailand.org/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ