ทุนญี่ปุ่น ทัศนศึกษาเมืองฟูกุโอกะ

สำนักงานส่งเส ริมสวัส ดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์? จะรับสมัครเด็กไทยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเซีย – แปซิฟิก? ครั้งที่? 21 ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2552 ณ เมืองฟูกุโอกะ? ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 คน (ชาย 4 คน หญิง 4 คนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนบ้านของทางราชการ
2.เกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2540 ? 31 สิงหาคม 2541 (อายุ 10-11 ปี)
3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4.ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของงานชุมนุมเด็ก
5.สนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมญี่ปุ่น
6.สามารถอยู่คนเดียวโดยลำพังกับครอบครัวเจ้าภาพญี่ปุ่นได้
7.เป็นผู้ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมโครงการและสนใจในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
8.สามารถแนะนำและเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยได้
9.ยึดมั่นกฎข้อบังคับของงานชุมนุมเด็กฯ? โดย
-ไม่ร้องขอให้ครอบครัวเจ้าภาพพาไปเที่ยวหรือซื้อของให้? เว้นแต่เป็นความตั้งใจ
ของครอบครัว
-บิดา/มารดาหรือญาติจะต้องไม่เดินทางไปเมืองฟูกุโอกะร่วมกับเด็ก
-บิดา/มารดาจะต้องไม่ติดต่อกับเด็กระหว่างการพักกับครอบครัวเจ้าภาพ? เว้นแต่
กรณีฉุกเฉิน
-ไม่แยกเดินทางกับคณะระหว่างที่เข้าร่วมงานชุมนุมเด็กฯ
-ปฏิบัติตามกำหนดการของครอบครัวเจ้าภาพระหว่างการพักกับครอบครัว
-ต้องไม่กระทำภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของงานชุมนุมเด็กฯ
เช่น? ทำธุรกิจการค้า เป็นต้น

การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้น แล้วจึงยื่น
ใบ สมัคร? หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการทันที ถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง (รับได้ที่สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน? กลุ่มประสานงานต่างประเทศ? ชั้น 2? สท. หรือ download จาก www.opp.go.th
2.รูปถ่ายขนาด? 2? นิ้ว หน้าตรง? ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ? จำนวน? 1? รูป
3.สำเนาสูติบัตร (ลงชื่อรับรองสำเนาโดยผู้ปกครอง)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน (ลงชื่อรับรองสำเนาโดยผู้ปกครอง)
(หลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนตามข้อ 1-4 จะไม่รับสมัครและถูกตัดสิทธิในการสอบคัดเลือก)
สนใจติดต่อที่กลุ่มประสานงานต่างประเทศ? ชั้น 2 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) เลขที่? 618/1ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี? กรุงเทพฯ 10400? โทร. 0-2651- 6534 และ 0-2255-5850? ต่อ 178-179 ๑๗๙? ในวันและเวลาราชการ? และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.opp.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ