ทุนด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม เรียนป.โทต่างประเทศ

ด้วยทางกลุ่มบริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น อันประกอบด้วยบริษัทในเครือ ได้แก่ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) และ บมจ.ไทยคม มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรเป็น อย่างมากและได้มีการดำเนินการจัดโครงการในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องมา โดยตลอด

ในปี 2553 นี้ นอกจากจะมีการจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่าง ประเทศให้สำหรับพนักงานแล้ว กลุ่มบริษัทฯยังได้จัดสรรทุนการศึกษาต่อปริญญาโทด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและ การสื่อสารในต่างประเทศ สำหรับบุคคลภายนอก จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร
-มีสัญชาติไทย
-อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม
-มีความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL 550
-ผู้ได้รับคัดเลือก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน และได้รับการฝึกฝนเพื่อเรียนรู้ ปฏิบัติงานกับบริษัทในกลุ่ม ชิน คอร์ปอเรชั่น เป็นเวลา 1 ปี โดยคณะกรรมการฯจะใช้ผลประเมินการปฏิบัติการในระยะเวลาดังกล่าวในการอนุมัติ ทุนฯ สำหรับเดินทางไปศึกษาต่อในปีถัดไป

หมดเขตรับสมัคร 15 มิถุนายน 2553

ทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้น? 25 ? 30 มิถุนายน 2553

สัมภาษณ์? 5-9 กรกฎาคม 2553

ประกาศผล? 15 กรกฎาคม 2553

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ