ทุนธนาคารโลกและรัฐบาลญี่ปุ่น ให้เรียนต่อปริญญาโท

สำหรับปีการศึกษา 2012 ธนาคารโลกและรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า เป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือก นักเรียนรอบแรกจากนักเรียนทั่วโลก ส่วนการพิจารณาขั้นสุดท้ายทางธนาคารโลกจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง

โดยมีทุนการศึกษามอบให้ปีละ 5 ทุน มูลค่าทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่ 170,000 เยน/เดือน หรือประมาณ 66,640 บาท/เดือน (มูลค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้) ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่นรวมค่าเดินทาง 60,000 เยน ราว 23,500 บาท

ทุนการศึกษาที่มอบให้คลุมค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการสอบ และค่าธรรมเนียมการสมัคร รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในเดินทางฝึกภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย

ผู้รับทุนการศึกษาจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนซึ่งครอบคลุมค่าครองชีพ ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในระหว่างระยะเวลาการศึกษาจนเรียนจบ

เริ่มรับทุนการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2012 และจบการศึกษาในเดือนมีนาคมปี 2014 ผู้รับทุนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลารับทุนการศึกษาจนจบหลักสูตรไม่ว่าจะสถานการณ์ใด ๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– มีอายุระหว่าง 25-45 ปี
– ถือสัญชาติของประเทศที่กำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกธนาคารโลก (รวมถึงประเทศไทย)
– ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ
– มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม และสนใจกิจกรรมนอกหลักสูตร
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
– มีประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาอย่างต่ำ 4 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือนโยบายสาธารณะในประเทศบ้านเกิดหรือในประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ผลคะแนน TOEFL 550 (213 คะแนนจากข้อสอบคอมพิวเตอร์หรือ 79 จากข้อสอบอินเตอร์เน็ต) หรือผลคะแนน IELTS 6.0
– จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (จดหมายรับรองจากหัวหน้างานปัจจุบัน และอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี)
– เขียนเรียงความประกอบการสมัครขอทุนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 1,200 คำ

ช่วงเวลาการรับสมัคร
ทุนธนาคารโลกเปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทประจำปี 2012? กำหนดการรับสมัคร? ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2011

หมายเหตุ การสมัครต้องใช้แบบฟอร์มใบสมัครตัวจริงที่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่สามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์หรืออีเมล์ กรุณาสอบถามข้อมูลโดยตรงไปยัง
MPE Office E-mail: is-mpe@ml.ynu.ac.jp? โทรสาร +81-45-339-3608

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ