ทุนนักเรียนพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ...