ทุนนักเรียนพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจุดประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการรับสมัครจะรับสมัครช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม สำหรับปีการศึกษา 2553 จะมีเกณฑ์การพิจารณาผลสอบว่าใข้องค์ประกอบใดบ้างแจ้งทราบในราวเดือนธันวาคม 2552

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชายและหญิง
2.พื้นความรู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ไม่รับหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า

ขนาดของร่างกายในกรณีที่เป็นหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน เครื่องชั่ง และเครื่องวัดส่วนสูงของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ขนาดของร่างกายในกรณีที่เป็นชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร ตามมาตรฐานเครื่องวัดส่วนสูงของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร เมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

ตามมาตรฐานการวัดขนาดของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และไม่อยู่ในระหว่างได้รับหมายเรียกหรือจะได้รับ หมายเรียกเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร??? และไม่อยู่ในระหว่างรับราชการ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เลขที่ 492/1 ถนน อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2251-3958 เว็บไซต์ http://www.thaipolicenurse.com/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ