ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา

รับสมัครเยาวชนเพื่อสอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษา

“โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา 2010-2011”

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 1 มิ.ย. ? 12 ธ.ค. 2552

บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เลิร์นนิ่ง แอนด์ คัลเจอรัล เอ็กเชนจ์ จำกัด หรือ อินเตอร์เลิร์นนิ่ง (Inter Learning) ภายใต้การบริหารโดยคุณยุพา เพ็ชรฤทธิ์ อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน USA และนักเรียนทุน Fulbright ของรัฐบาลอเมริกันผู้ผลิตรายการโทรทัศน์หลายรายการ เช่น ทุ่งแสงตะวัน, สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง, ความ รู้คือประทีปขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสอบ สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเพื่อเข้าร่วม โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา Student Exchange USA Program นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกันเป็นเวลา 1 ปี โดยได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก โดยอาศัยอยู่กับครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกันที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว โดยมีสถานภาพ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1 student) นักเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ? 5 หรือเทียบเท่า
2. เกิดระหว่าง 1 กพ. 2535 ? 1 สค. 2538
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.00 ใน 3 ปีล่าสุด
4. มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

เปิดรับสมัคร วันนี้-ธันวาคม 2552

ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เลิร์นนิ่ง แอนด์ คัลเจอรัล เอ็กเชนจ์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2949-2685-8, 0-2966-2654 โทรสาร 0-2949-2690
E-mail : info@interlearning.co.th , www.interlearning.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ