ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน Wisconsin, USA

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ รัฐวิสคอนซิน ร่วมกันดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนกัน

โดยในแต่ปี พ.ศ. 2553 จะมีคณะครู จำนวน 6 คน และนักเรียนไทย จำนวน 30 คน เดินทางไปดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2554

โดยให้โรงเรียนเสนอชื่อพร้อมใบสมัครไปยังสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

คุณสมบัตินักเรียน
1. กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2553
2. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ และมีสุขภาพแข็งแรง
4. มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือนาฎศิลป์ไทย
5. สามารถร่วมกิจกรรมที่ประเทศสหรัฐอมริกา ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2554
6. หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้ปกครองให้เดินทางไปเข้า ร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ สพฐ. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองติดตามไปด้วย
7. บิดา/มารดา/ผู้ปกครองสามารถรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่าย สมทบต่าง ๆ ประมาณ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) และค่าโรงแรมที่พักในประเทศสหรัฐอเมริกา 2-3 คืน (ประมาณคื%

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ