ทุนบัณฑิตเพชรราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดให้มีโครงการทุนบัณฑิตเพชรราชภัฏ เพื่อส่งเสริมการผลิตครูดี ครูเก่ง ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ โดยให้ทุนการศึกษาประเภทยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา

คุณสมบัติผู้สมัครทุน
1.เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษจากการกระทำเสื่อมเสียใด ๆ โดยสถานศึกษาหรือจากการกระทำผิดทางกฎหมาย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
2.มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.75 ของการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ในกรณีสมัครเรียนในภาค 1 ของชั้นปีที่ 1) หรือ
3.มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 ของการเรียนในภาคเรียนล่าสุด ขณะเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาและรับทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
1.มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มีการลงทะเบียนเรียนตามปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมิเคยได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ
2.การเริ่มรับทุนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน นับจากเมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับทุน
3.มีความประพฤติดี เป็นที่ยอมรับของคณาจารย์และเพื่อน ๆ
4.ไม่เคยถูกลงโทษใด ๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและจากกฎหมายของประเทศ
5.มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ในขณะที่เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรณีที่นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 นักศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนการศึกษาต่อไป

เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
เมื่อได้รับทุนการศึกษา ทุนบัณฑิตเพชรราชภัฏ นักศึกษาต้องช่วยงานในกิจการของวิทยาลัยการฝึกหัดครู หรือของมหาวิทยาลัย และหรืองานสาธารณประโยชน์อื่น ๆ รวมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

สนใจสอบถามได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร.0-2544-8000

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ