ทุนมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี

เป็นทุนที่มอบให้แก่นักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นประจำทุกปี เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 3-4 ปี (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ แต่ละสาขา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพของประเทศอาเซียนให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันผู้รับทุน แต่ต้องการให้นำความรู้กลับมาเพื่อพัฒนาประเทศของตนเมื่อสำเร็จการศึกษา

ลักษณะทุน
ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเต็มเวลาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University: NTU) หรือที่มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU) ทั้งนี้นักเรียนอาจต้องเรียนหลักสูตร Bridging Course ก่อนเป็นเวลา 1 ปี สำหรับทุนนี้จะถือเอาความสามารถของนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา อนุมัติทุน และเมื่อขณะกำลังศึกษาอยู่รัฐบาล??? สิงคโปร์อาจยุติการให้ทุนได้ ถ้าหากผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

ทุนที่จะได้รับ
– ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พัก ตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาปีละ 4,300 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (360 ดอลล่าร์สิงคโปร์)
– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข
– มีสัญชาติไทย
– กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่เกินปีที่ 1 (ไม่รับผู้จบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ)
– มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปัจจุบัน (อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา) 3.00 ขึ้นไป และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
– ผู้สมัครต้องไม่รับทุนอื่น ๆ อยู่ หรือรอรับทุนอื่นใด และยินดีรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติทุนโดยไม่สละสิทธิ์
– ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง
– ผู้สมัครยินดีเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีกำหนดเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี)

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครภายในกำหนด และแนบเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้แก่
– ใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ พร้อมติดรูปถ่าย
– ใบแสดงผลการเรียน
– เรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง (ไม่จำกัดหัวข้อ) ความยาว 300-500 คำ
– ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
– ใบรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา
*เอกสาร ต้องเป็นภาษาอังกฤษ หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งออกโดยสถานศึกษา
*ใบสมัครตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด
– สำเนาใบนำฝากโอนเงินเข้าบัญชีค่าสอบ (หากไม่แนบ ถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
– ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง

การสมัคร
1.สถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร
1.1 สำเนาใบสมัครจากเว็บไซด์ http://www.scp.gov.sg
1.2 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก
1.3 สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. ถ.ศรีอยุธยา
1.4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
1.5 สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
*สำหรับแบบฟอร์มหนังสือรับรองข้อ 7.5 ให้ใช้ตามตัวอย่างท้ายประกาศนี้

2.สถานที่ส่งใบสมัคร
ส่งใบสมัครไปที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.? (โทร. 0 2281 6370)
*หมายเหตุ : กรุณาวงเล็บมุมซอง ?ทุนสิงคโปร์?

ช่วงเวลารับสมัคร
ประมาณช่วงเดือนเมษายนของทุกปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความ สัมพันธ์ต่างประเทศ? สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ? โทร 02281 6370 ต่อ 106-108
เว็บไซต์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสาร: http://www.bic.moe.go.th/fileadmin/BIC_Document/B2/bilateral/Singapore/scholarship2008_9/details.doc

ที่มา : elearneasy.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ