ทุนมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มอบทุนให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ และไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

ทุนมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มอบผู้มีผลการเรียนดี

เพื่อ ช่วยนักศึกษาที่มีผลการเรียนพอใช้ มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสศึกษา ในระดับอุดมศึกษามูลนิธิฯ ได้จัดสรรให้นักเรียนทุนจังหวัด ทั่วประเทศจังหวัดละ 1 ทุน (จากภูมิลำเนาเดิม) เลือก เรียนในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชน และสาขาวิชาที่ตนสนใจ และไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ภายหลังจาก สำเร็จการศึกษา โดยเริ่มโครงการในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
– ให้สิทธิ์นักศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ จำนวน 100 คน ต่อปีการศึกษานักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ อีก 100 คน ต่อปีการศึกษา

– จัดสรรเงินทุนกู้ยืมให้นักศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 25 ทุน และจังหวัดภูมิลำเนาของนักศึกษา จำนวน 75 ทุน ( จังหวัดละ 1 ทุน) ในกรณีที่จังหวัดใดไม่มีผู้ขอใช้สิทธิ์ในการกู้ยืม จะนำจำนวนทุนของจังหวัดนั้นไปให้กับนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
– เป็นการให้ทุนกู้ยืมรายปี จนสำเร็จการศึกษา โดยไม่เสียดอกเบี้ย
– เนื่อง จากจำนวนเงินทุนกู้ยืมเป็นค่าเล่าเรียน ของหน่วยกิตที่ผู้ขอรับทุนกู้ยืมลงทะเบียนเรียนจริง ที่สถาบัน การศึกษาเรียกเก็บ นักศึกษาต้องนำใบเสร็จ ( หรือใบแจ้งหนี้) ที่ ออกโดยสถาบันการศึกษา มาประกอบ การขอเงินทุนกู้ยืมทุกครั้ง สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าบำรุงการศึกษา ค่าบำรุงห้องสมุด ค่ากิจกรรม เสริมหลักสูตร ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ ค่าประกันของเสียหาย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย เรียกเก็บมูลนิธิฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายหลักสูตรสาขาวิชา
– เมื่อ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว มูลนิธิฯ จะพิจารณาจัดหางานรองรับให้ทำ ตามศักยภาพ ของนักศึกษา ทั้งนี้ไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ ผู้ขอรับทุนกู้ยืมจะทำงานที่ทางมูลนิธิฯ จัดหาให้หรือไม่ก็ได้

คุณสมบัติของผู้ขอสมัครรับเงินทุนกู้ยืม
– เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียน แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ขาดแคลนโอกาสในการศึกษา เนื่องจากปัญหาทางด้านการเงิน
– มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของสถาบันการศึกษา ไม่เคยถูกลงโทษเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา
– ในปีขอรับเงินทุนกู้ยืมของมูลนิธิฯ จะต้องไม่ได้รับทุนอื่นใดอยู่ด้วย นักศึกษาที่จะมีสิทธิ์ขอรับเงินทุนกู้ยืมในปีต่อไปจะต้องมีผลการเรียน แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

การสมัคร และการดำเนินการเพื่อขอรับทุน
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครขอรับเงินทุนกู้ยืม พร้อมกับหนังสือรับรองผลการเรียน (TRANSCRIPT) และความประพฤติ จากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี และความเรียงบอก ?ปณิธาน? ในการทำงานเพื่อสังคม เมื่อสำเร็จการศึกษา (ไม่น้อยกว่า1 หน้ากระดาษ A4)

การพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนกู้ยืม
เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ พิจารณาเงินทุนกู้ยืม และการอนุมัติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 คณะเป็นราย ๆ ไป

การชำระคืนเงินทุนกู้ยืม
– เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้รับเงินทุนกู้ยืมจะต้องผ่อนชำระเงินทุนกู้ยืมให้กับมูลนิธิฯ ทุก ๆเดือนจำนวนร้อยละ 25 ของรายได้ เริ่มชำระคืนตั้งแต่เดือนที่ 4 ที่ ทำงาน กรณีที่ผู้รับเงินทุนกู้ยืมยังไม่ทำงาน และต้องการ จะศึกษาต่อ ผู้รับทุนกู้ยืมต้องผ่อนชำระคืนทุก ๆ เดือน จำนวนเท่ากันทุกเดือน ทุกวันสิ้นเดือน ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ 4 ที่ศึกษาต่อโดยไม่เสียดอกเบี้ย
– ใน กรณีที่ผู้รับเงินทุนกู้ยืม ลาออกระหว่างการศึกษา หรือไม่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ผู้รับเงินทุนกู้ยืมจะพ้นสภาพการเป็นผู้รับทุนกู้ยืม จะต้องผ่อนชำระคืนเงินทุนกู้ยืม ดังนี้
– จำนวนเงินทุนกู้ยืม 1 ปีการศึกษา ผ่อนชำระคืนภายใน 2 ปี นับจากเดือนที่ 4 ที่ลาออก หรือไม่สำเร็จ การศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
– จำนวนเงินทุนกู้ยืม 2 ปีการศึกษา ขึ้นไปผ่อนชำระคืนภายใน 3 ปี นับจากเดือนที่ 4 ที่ลาออก หรือไม่สำเร็จ การศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

รางวัลผลการเรียนดี
ผู้ขอรับเงินทุนกู้ยืมที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี มูลนิธิฯ จะพิจารณาให้รางวัลดังนี้ เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับรางวัล ร้อยละ 25 ของเงินทุนกู้ยืม เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับรางวัล ร้อยละ 15 ของเงินทุนกู้ยืม สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป ได้รับรางวัล ร้อยละ 10 ของเงินทุนกู้ยืม สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป ได้รับรางวัล ร้อยละ 5 ของเงินทุนกู้ยืม ทั้งนี้มูลนิธิฯ จะนำเงินรางวัลดังกล่าวไปชำระคืนจากยอดเงินทุนกู้ยืม

การรับสมัครการรับเงินทุนกู้ยืม ขอระเบียบการและใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว . วิโรจน์ ชั้น 7 เลขที่ 89/1 ซอยรัชฏภัณท์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร? โทรศัพท์ 0 26426060-9 ต่อ 2116 โทรสาร 0 2248 8499
http://www.sakdibhornssup.org
Email : [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ