ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ปี 2553

ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประจำปี การศึกษา 2553 แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาตรี จำนวนทุนละ 25,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฐานะครอบครัวยากจน
2.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย B ขึ้นไป)
3.มีความประพฤติดี
4.ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว
5.ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย พร้อมรูปถ่าย
2.สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
3.สำเนาผลการเรียนระดับมัธยมปลายและสำเนาผลการเรียนของทุกภาคการศึกษาจากสถานศึกษาปัจจุบัน
4.จดหมายรับรองจากอาจารย์ 3 ฉบับ (อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ผู้สอน อย่างละ 1 ฉบับ)
5.สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา บิดา และมารดา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา บิดา และมารดา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
7.เอกสารรับรองรายได้ของผู้ปกครอง
8.สำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้

การสมัครขอรับทุน
ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเิติมได้ที่ E-mail: [email protected]

ที่มา : igogrants.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ