ทุนยุโรป โครงการ ASEM-DUO Thailand Fellowship Program ประจำปี 2012

โครงการทุนการศึกษา ASEM-DUO Thailand Fellowship Program ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทั้งในระดับตัวนักศึกษาและสถาบัน โดยระยะเวลาของความร่วมมือระหว่างนักศึกษา จะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน

การให้ทุนจะพิจารณาให้ความสำคัญในลำดับต้นแก่สาขาพลังงานทางเลือก เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีไม้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โลจิสติกส์และและการจัดการโซ่อุปทาน วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมายยุโรป กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และเศรษฐศาสตร์พลังงานอย่างไรก็ตาม นักศึกษาในสาขาอื่น ๆ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในประเทศไทย
2.สัญชาติไทย
3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 และระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า3.25
4.มีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสถาบันเจ้าภาพ โดยภาษาอังกฤษมีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 550 (สำหรับ paper-based) หรือ 213 (สำหรับ computer-based) หรือมีผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0
5.ต้องไม่อยู่ระหว่างการสมัครหรือการรับทุนต่างประเทศอื่น ๆ และไม่เคยได้รับทุน ASEM-DUO Thailand Fellowship Program มาก่อน
6.สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่โครงการกำหนด
7.ต้องส่งรายงานหรือใบแสดงผลการเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 60 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลกเปลี่ยน

เอกสารประกอบการสมัคร
1.สำเนาใบแสดงผลการเรียน
2.ผลสอบภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส
3.แบบฟอร์มการถ่ายโอนหน่วยกิตของทุน ASEM-DUO (RECORD OF DUO-Thailand STUDY PROGRAM)
4.หนังสือเสนอชื่อของต้นสังกัด สำเนาจดหมายตอบรับจาก host university
5.หนังสือตอบรับของสถาบันเจ้าภาพ

ขั้นตอนการสมัคร
– ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านมหาวิทยาลัยที่ตนเคยศึกษามาก่อน
– ใบสมัครจะต้องได้รับการยอมรับจากสถาบันต้นสังกัดในประเทศและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
– ใบสมัครจะต้องถูกนำเสนอในรูปแบบเป็นคู่นักศึกษา คือ นักศึกษาของไทยที่จะไปศึกษาต่างประเทศและนักศึกษาจากต่างประเทศที่จะเข้ามาศึกษาในประเทศไทย รวมถึงจะต้องมีความตกลงในการรับโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระหว่างที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการและใบสมัครจากเว็บไซต์ของ ASEM-DUO Fellowship Program ที่ www.asemduo.org และเว็บไซต์ของ สกอ. www.inter.mua.go.th

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ สำนักงานเลขานุการทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2011

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณี กล่อมละเอียด
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอุดมศึกษาระหว่างประเท
โทรศัพท์ 0-2610-5402 โทรสาร 0-2354-5570 อีเมล์ wannee_k@mua.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ