ทุนรัฐบาลตุรกีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2010/2011

รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2010/2011 ให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 4 ทุน เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศตุรกี สำหรับทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ต้องศึกษาเป็นภาษาตุรกี โดยรัฐบาลตุรกีรับผิดชอบค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ 195 เตอร์กิสไลลา ยกเว้นค่าอาหารและค่าเดินทาง? ซึ่งผู้รับทุนรับผิดชอบเอง ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้รับทุนดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้ที่สมัครรับทุน
1.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
1.2 มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.00?? ขึ้นไป) ภาษาอังกฤษดี
1.3 อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่สมัคร
1.4 ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพและไม่มีโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคเอดส์ และโรคตับอักเสบซี
1.5 มีความรู้ภาษาตุรกี

2. เอกสารการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์http://digm.meb.gov.tr? พร้อมหลักฐานทางการศึกษา (ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาม.ปลาย และใบแสดงผลการเรียน) และรายงานผลการตรวจสุขภาพที่แปลเป็นภาษาตุรกีหรือภาษาอังกฤษหรือภาษา ฝรั่งเศส

3. การส่งใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553

4. กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 20 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้ง นี้? ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องจัดทำเอกสารการสมัครรับทุนอย่างสมบูรณ์ เพื่อส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2553

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณผาณิต? ทิพย์สุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 02628 5646-7 ต่อ 115

ที่มา : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=16334&Key=news10

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ