ทุนรัฐบาลสวีเดน มอบทุนการศึกษากว่า 71 ทุน!!!

กองทัพอากาศ จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาต่าง ๆ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ตามโครงการจัดซื้อ บ.Gripen 39C/D ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553?2555 รวมทั้งสิ้น 71ทุน แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2553 จำนวน 24 ทุน ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 24 ทุนทุน และปีงบประมาณ 2555 จำนวน 23 โดยรัฐบาลสวีเดน สนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา (ค่าลงทะเบียน เอกสารหรือตำราเรียน)

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าโดยสารเครื่องบินไป?กลับ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ผู้รับทุนการศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุนการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ

ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานใดมีความประสงค์จะส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับทุนการศึกษา ต้องระบุหลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา และจำนวนทุนที่มีความประสงค์จะไปศึกษา รวบรวมส่งให้ เลขานุการคณะเจ้าหน้าที่ทำงานฯ (กองควบคุมและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.0-2534-1249, 0-2534-1251 หรือโทรสารหมายเลข 0-2534-1252, 0-2534-1221) ภายใน30 เมษายน 2552 เพื่อจัดสรรทุนให้ต่อไป

สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นาวาอากาศโท เชษฐ ์เหมทานนท ์โทร.0-2534-1251 หรือที่เว็บไซต์ http://www.person.rtaf.mi.th/education
หลักสูตรที่ให้ทุนระดับปริญญาโท
1.Animal Science
2.Agricultural economics and management
3.Forests as a natural resource
4.Management of fish and wildlife populations
5.Plant and forest biotechnology
6.Rural development and natural resource Management
7.Military Sciences
8.Master of Fine Arts in Fashion and Textile Design with specialisation in Fashion or Textile Design
9.Applied Textile Management
10.Master program in Textile Engineering
11.Network services and systems
12.Product development
13.Digital Terrain and Mapping
14.Telecommunications / Internet Systems / Signal Processing / Radio Communications
15.Environmental Management & Policy
16.Energy and Environmental Engineering
17.Master programme in Tourism
18.Master program in Health care
19.Master Program in Applied Biotechnology.
20.Master Program in Bioinformatics.
21.Master of Science in Spatial Planning
22.Master of Science in Urban Planning and Design

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ