ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปีการศึกษา 2554-2555

ด้วย สกอ. ได้รับแจ้งว่าสถานเอกอัคราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย ประกาศให้ทุนประจำปีการศึกษา 2554-2555 โดยมีรายละเอียดทุนดังนี้

1.? ทุน Richard Plaschka (สำหรับอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาที่สอนวิชาประวัติศาสตร์) เพื่อศึกษาหรือทำวิจัย ณ ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย เป็นระยะเวลา 4-9 เดือน ในสาขา Humanities and Theology, Historical Sciences, Linguistics and Literature Sciences

2.? ทุน Franz Werfel Grant (สำหรับอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาที่สอนวิชาเยอรมันและวรรณคดีออสเตรีย) เพื่อศึกษาหรือทำวิจัย ณ สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นระยะเวลา 4-9 เดือน ในสาขา Humanities and Theology, Linguistics and Literature Sciences โดยคุณสมบัติของผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดวันที่/หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2517)

3.? ทุน Ernst Mach Grant โดยคุณสมบัติของผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดวันที่/หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2517)
3.1?? Ernst Mach Grant world wide เพื่อศึกษาหรือทำวิจัยในระดับปริญญาเอก หรือ วิจัยหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นระยะเวลา 1-9 เดือน
3.2?? Ernst Mach Grant for study fulltime programmed at an Austrian University of applied sciences สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโท เพื่อศึกษา ณ สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นระยะเวลา 4-10 เดือน

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ Website: http://www.scholarships.at และ http://www.grants.at

ที่มา http://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=XKS59jkNoZ.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ