ทุนรัฐบาลอินเดีย สมัครก่อนกุมภาพันธ์ 2554

รัฐบาลประเทศอินเดีย มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาไทย? เป็นประจำทุกปีการศึกษา ช่วงเดือนกุมภาพันธ์? มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.หลักสูตร General Cultural Scholarship Scheme (GCSS)
เป็นหลักสูตร ที่ทาง The Indian for Culture Relations of The Government of? India (ICCR) มอบให้เด็กไทย จำนวน 10 ทุน?? วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ? ปริญญาเอก ที่มีให้เลือกหลายหลักสูตรด้วยกัน ยกเว้นทางด้าน แพทยศาสตร์ และทันตแพทย์ ในมหาวิทยาลัยอินเดีย

2.Indo-Thailand Cultural Exchange Programme (CEP)
ทุนส่วนนี้ ทาง ICCR? มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของประเทศไทย จำนวน 4 ทุน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน? ที่ชื่อว่า Indo-Thailand Cultural Exchange Programme เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในหลาย ๆ สาขาด้วยกัน? (เรื่องของค่าใช้จ่ายทางรัฐบาลอินเดีย จะออกให้ในส่วนของค่าครองชีพ ค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ)

3.Idian Technical and Economic Cooperation (ITEC)
ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1964 เป็นแบบโปรแกรม 2 ภาษา ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดีย ในปีนี้? ทางรัฐบาลอินเดีย มอบทุนให้กับเจ้าหน้าที่ของไทย จำนวน 60 ทุน หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ในสถาบันที่ทางอินเดียจัดให้ ผู้ที่จะได้รับทุนส่วนนี้ จะต้องถูกคัดเลือกจากหน่วยงานของราชการไทย

4.Technical Cooperation Scheme of Colombo Plan
ทุนนี้ เริ่มจากเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในปีนี้ ทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง มอบให้เจ้าหน้าที่ไทย จำนวน 10 ทุน กับการเข้าฝึกอบรมระยะสั้น ในสถาบันของอินเดีย? (ในเรื่องของค่าใช้จ่ายอาทิ ค่าครองชีพ ค่าหนังสือ และค่าเครื่อง อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐบาลอินเดีย)

5.Hindi Scholarship
สถาบันส่วนกลางภาษาฮินดี้ของรัฐบาลอินเดีย การบริการด้านการพัฒนามนุษย์ของเมืองอักรา? และรัฐบาลอินเดีย มอบทุนให้นักเรียนไทย ที่ต้องการศึกษา ภาษาฮินดี้ ณ สถาบันส่วนกลางภาษษฮินดี้ เมืองอักรา จำนวน 5 ทุน

6.Scholarship for UG and PG Courses In Tradition System of Medicine
ICCR มอบทุนให้กับนักเรียนไทย จำนวน 5 ทุน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร Traditional system of medicine ตัวอย่างเช่น Ayurveda, Unani, Siddha, และ Homeopathy (เรื่องของค่าใช้จ่ายทางรัฐบาลอินเดีย จะออกให้ในส่วนของค่าครองชีพ ค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ)

7.MGC Scholarship
ICCR มอบให้ 10 ทุน จากความร่วมมือของ Mekong-Ganca Cooperation (MGC) ในเรื่องของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม อาทิ ประวัติศาสตร์ของ Mekong-Ganca Cooperation (MGC) และศาสนาพุทธ ภาษาบาลี , การเต้นรำ, โบราณคดี และหัตถกรรม เป็นต้น (เรื่องของค่าใช้จ่ายทางรัฐบาลอินเดีย จะออกให้ในส่วนของค่าครองชีพ ค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ)

รายละเอียดการขอทุน
ผู้ที่จะทำการสมัครเพื่อขอทุนไปศึกษาต่อประเทศอินเดีย ต้องดำเนินการผ่านสถานทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 23 (ซ.ประสานมิตร) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. (0-2258-0300-5 ต่อ 139

ต้องเตรียมเอกสารการสมัคร 5 ชุด ในการดำเนินการยื่นเรื่องที่หน่วยงานรับสมัคร โดยเอกสารเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ต้องมีชุดที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ควบคู่ด้วย

ผู้สมัครต้องระบุสาขาและมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาอย่างชัดเจน (ทางหน่วยงานรับสมัครจะมีหนังสือคู่มือมหาวิทยาลัย ให้เพื่อใช้ในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ส่วนกรณีที่สมัครในระดับปริญญาเอก หรือการศึกษาวิจัยหลังปริญญาเอก หรือที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ต้องมีหนังสือแสดงถึงสาระสำคัญของสาขาที่จะไปทำวิจัยประกอบมาด้วย

สำหรับนักศึกษาที่หวังจะไปเรียนทางด้านศิลปะการแสดง หากเป็นไปได้ควรส่งวีดีโอ หรือเทปเกี่ยวกับเสียงที่เป็นผลงานการแสดงของตนไปด้วย ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษดีพอ เพราะเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน

นักศึกษาต้องยอมรับว่า สถาบันศึกษาในอินเดียนั้นมีความเป็นอิสระและมีการตัดสินใจรับนักศึกษาของตน เอง ดังนั้นการที่ ICCR อนุมัติทุน ไม่ได้หมายความว่า ทางมหาวิทยาลัยจะไม่มีสิทธิปฏิเสธ

นักศึกษาที่ได้รับทุน ต้องถือวีซ่าที่เหมาะสม? เช่น การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ควรมีวีซ่า ประเภท full term ?Student Visas? ส่วนพวกระดับปริญญาเอก ต้องมี ?Research Visas? มีการระบุช่วงเวลาเฉพาะ 4 หรือ 5 ปีเป็นต้น หากนักศึกษาไม่มีวีซ่าที่เหมาะสม อาจถูกส่งตัวกลับได้ เรื่องของสถานที่พักอาศัย เป็นสิ่งที่ไม่มีการรับประกันจากผู้ให้ทุน หมายถึงนักศึกษาต้องจัดการเอง ต้องเป็นผู้ที่มีหลักฐานแสดงว่า ไม่เป็นผู้ติดเชื้อ HIV เพราะในอินเดียจะเคร่งครัดเรื่องนี้มาก แม้แต่นักเรียนในอินเดียเอง ก็ต้องผ่านการตรวจและรับรองเช่นเดียวกัน

เวลาการเปิดรับสมัคร
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย
46 ซอยประสานมิตร สุขุมวิท 23
กรุงเทพ 10110
โทร. 0-2258-0330-6
โทรสาร 0-2258-4627 begin_of_the_skype_highlighting??????????????0-2258-4627??????end_of_the_skype_highlighting
www.indiaemb.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ