ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย DARMASISWA RI Short Course Program ระยะเวลา 6 เดือน

DARMASISWA RI Short Course Program (หลักสูตร 6 เดือน)? จุดมุ่งหมายของโปรแกรมนี้ ก็เพื่อที่จะช่วยให้ผู้รับทุน ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย ในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับสูงต่อไป

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
– ฟรีค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา
– ผู้รับทุนจะได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย ในเรื่องของที่พักอาศัย
– ผู้รับทุนจะได้รับดูแลอย่างดีจากสนามบินทันทีที่เดินทางถึงประเทศอินโดนีเซีย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– กรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
– จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา
– ใบแสดงผลการเรียน ระดับชั้นศึกษาล่าสุด
– ใบรับรองแพทย์
– รูปถ่ายขนาด 4×6 นิ้ว จำนวน 5 รูป
– มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

รับสมัครถึงเดือนมีนาคม 2554

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่
สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย
เลขที่ 600-602 ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
โทร.0-2252-3135-40 ?

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ