ทุนรัฐบาลไต้หวัน โครงการ Taiwan Scholar Research Grant

รัฐบาลไต้หวัน จัดตั้งทุนในโครงการ Taiwan Scholar Research Grant สำหรับให้นักศึกษาไทยได้ไปศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของไต้หวัน เป็นระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์

โดยทุนที่ให้จะครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ และค่าใช้จ่ายอีกประมาณ 6,000 บาทต่อวัน เป็นเวลาไม่เกิน 3 สัปดาห์ ซึ่งระหว่างที่รับทุน ผู้รับทุนจะต้องทำการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับไต้หวัน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ศิลปะและภูมิศาสตร์ และด้านอื่น ๆ

สำหรับเอกสารที่ผู้สมัครต้องเตรียม ประกอบไปด้วย
– สำเนาใบสมัคร 1 ชุด
– สำเนาหน้าแรก Passport และบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาผลการเรียน
– ใบรับรองจากหน่วยงานทำวิจัย และตารางการทำวิจัยโดยคร่าวๆ

รับสมัครทุนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.taiwanembassy.org/th/ct.asp?xItem=191304&ctNode=1796&mp=232

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ชั้น 20 ตึกเอ็มไพร์ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2670-0200 ต่อ 326
E-mail: Thailand@mail.moe.gov.tw

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ