ทุนวารสารศาสตร์และการสื่อสาร ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

ศูนย์ปฏิบัติการด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ (Radio Nederland Training Centre) หรือ RNTC ได้มีหนังสือแจ้งว่า ศูนย์ RNTC มีกำหนดจะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติด้านวารสารศาสตร์ และการสื่อสารกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร International Course Broadcast Journalism ในหัวข้อ ?Good Government and the Broadcast Journalist? (1 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน 2553)
2. หลักสูตร Training the Trainers (17 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2553)
3. หลักสูตร Broadcast Management (31 พฤษภาคม-11 มิถุนายน 2553)
4. หลักสูตร Facts and Formats: creative ways of informing people (กันยายน-ธันวาคม 2553)

กระทรวงการพัฒนาความร่วมมือของเนเธอร์แลนด์ มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาในหลักสูตรข้างต้น แก่ผู้สมัครจาก 61 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย


ภายใต้โครงการ Netherland Fellowship Programme (NFP)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอบรม ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนอบรมตามหลักสูตรข้างต้นโดยส่งใบสมัคร
(ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rntc.nl)
และหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ศูนย์ระบุทางไปรษณีย์
Radio Nederland Training Centre
Course Applications
P.O. Box 303
1200 AH Hilversum The Netherlands
โทรสาร: +31 35 6724531
หรือ E-mail: info@rntc.nl ไปยังศูนย์ RNTC ได้โดยตรง

หลังจากนั้นศูนย์จะมีหนังสือตอบรับหากผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับหลักสูตรที่สมัคร ซึ่งผู้สมัครสามารถนำไปติดต่อขอรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการ NEP จากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย โดยจะทำการพิจารณาจัดส่งใบสมัครทุนการศึกษา ไปยังหน่วยงานความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านอุดมศึกษา ของเนเธอร์แลนด์ (Netherlands Organization for International Cooperation in Higher education-NUFFIC) ซึ่งจะพิจารณา และประกาศผลการคัดเลือกล่วงหน้า สองเดือนก่อนเริ่มการอบรม โดยศูนย์ RNTC จะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้สมัครโดยตรง

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ