ทุนวิจัยปี 2010 หัวข้อ ?วิทยาศาสตร์นาโน เทคโนโลยีนาโน วัสดุ และเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่? โดยสหภาพยุโรป

การวิจัยทางด้าน ?วิทยาศาสตร์นาโน เทคโนโลยีนาโน วัสดุ และเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่? ภายใต้กรอบแผนงาน ฉบับที่ 7 ของสหภาพยุโรป ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการสำหรับปีงบประมาณ ค.ศ. 2010 ที่น่าสนใจมีดังนี้

หัวข้อ FP7-NMP-2010-LARGE-4 งบประมาณ 105 ล้านยูโร เปิด

รับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 8 ธันวาคม 2552

ครอบคลุมงานวิจัย ดังนี้
– NMP.2010.1.3-1: Reference methods for managing the risk of engineered nanoparticle,
– NMP.2010.2.3-1: Development of standard scaffolds for the rational design of bioactive materials for tissue regeneration,
– NMP.2010.2.4-1: New materials and/or membranes for catalytic reactors,


– NMP.2010.3.4-1: Manufacturing systems for 3D-shaped, multilayered products based on flexible materials,
– NMP.2010.4.0-1: Development of nanotechnology-based systems for detection, diagnosis and therapy for cancer,
– NMP.2010.4.0-2: Capacity building for the development of nanotech-based multiparameter sensors,
– NMP.2010.4.0-3: High throughput technologies for the development of formulated products

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการเพิ่ม เติมได้ที่ http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=258

หัวข้อ FP7-NMP-2010-SMALL-4 งบประมาณ 50 ล้านยูโร

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 8 ธันวาคม 2552

ครอบคลุมกิจกรรมงานวิจัย ดังนี้ NMP.2010.1.2-2: Substitution of materials or components utilising ?green nanotechnology?, NMP.2010.1.2-3: Thermoelectric energy (TE) converters based on nanotechnology, NMP.2010-2.2-1: Organic-inorganic hybrids for electronics and photonics, NMP.2010.2.5-1: Modelling of degradation and reliability of crystalline materials, NMP.2010.3.1-1: New industrial models for a sustainable and efficient production

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการเพิ่ม เติมได้ที่ http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=259

หัวข้อ FP7-NMP-2010-SME-4 งบประมาณ 20 ล้านยูโร

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 8 ธันวาคม 2552

ครอบคลุมกิจกรรมงานวิจัย ดังนี้ NMP.2010.1.2-1: Novel tools integrating individual techniques for real time nanomaterials characterisation ? SME, NMP.2010.4.0-4: A new generation of multi-functional fibre-based products produced by new and flexible manufacturing concepts ? SME –

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการเพิ่ม เติมได้ที่ http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=260

หัวข้อ FP7-NMP-2010-CSA-4 งบประมาณ 6.5 ล้านยูโร

เปิด รับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2553

ครอบคลุมกิจกรรมงานวิจัย ดังนี้ NMP.2010.1.1-1: Support to dialogue and engagement for responsible social acceptance of nanotechnology, NMP.2010.4.0-5: Support to coordination activities of NMP related European Technology Platform, NMP.2010.4.0-6: Organisation of events related to the Presidencies of the European Union

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการเพิ่ม เติมได้ที่ http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=261

หัวข้อ FP7-NMP-2010-EU-USA งบประมาณ 6 ล้านยูโร

เปิด รับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2552

ครอบคลุมกิจกรรมงานวิจัย ดังนี้ NMP.2010.1.3-2: Modelling toxicity behaviour of engineered nanoparticles

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการเพิ่ม เติมได้ที่ http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=276

หัวข้อ FP7-2010-NMP-ICT-FoF งบประมาณ 95 ล้านยูโร

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2552

ครอบคลุมกิจกรรมงานวิจัย ดังนี้ FoF.NMP.2010-1: Plug and Produce components for adaptive control, FoF.NMP.2010-2: Supply chain approaches for small series industrial production, FoF.NMP.2010-3: Intelligent, scalable, manufacturing platforms and equipment for components with micro- and nano-scale functional features และ FoF.ICT.2010.10-1: Smart Factories: ICT for agile and environmentally friendly manufacturing โดยดำเนินการภายใต้แผนงานหุ้นส่วนยุทธสาสตร์ภาครัฐกับเอกชน Public-Private Partnership ในเรื่อง ?Factories of the Future? ซึ่งดำเนินการร่วมกันของหัวข้อ ?วิทยาศาสตร์นาโน นาโนเทคโนโลยี วัสดุและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใหม่? กับ ?เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร?

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการเพิ่ม เติมได้ที่ http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=281

หัวข้อ FP7-2010-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB งบประมาณ 65 ล้านยูโร

เปิด รับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2552

ครอบคลุมกิจกรรมงานวิจัย ดังนี้ EeB.NMP.2010-1: New nanotechnology-based high performance insulation systems for energy efficiency, EeB.NMP.2010-2: New technologies for energy efficiency at district level, EeB.ENV.2010-.3.2.4-1: Compatible solutions for improving the energy efficiency of historic buildings in urban areas, EeB.ENERGY.2010.8.1-2: Demonstration of Energy Efficiency through Retrofitting of Buildings และ EeB.ICT.2010.10-2: ICT for energy-efficient buildings and spaces of public use ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน Public-Private Partnership ในเรื่อง ?Energy Efficiency Buildings? ซึ่งจะดำเนินการเชิงบูรณาการระหว่างหัวข้อทางด้าน ?สิ่งแวดล้อม (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ)? ?พลังงาน? ?วิทยาศาสตร์นาโน นาโนเทคโนโลยี วัสดุและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใหม่? และ ?เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร?

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการเพิ่ม เติมได้ที่ http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=290

หัวข้อ FP7-2010-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE งบประมาณ 25 ล้านยูโร

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ถึง 14 มกราคม 2553

ครอบคลุมกิจกรรมงานวิจัย ดังนี้ GC.NMP.2010-1, GC.ENERGY.2010.10.2-2 GC.ENV.2010.3.1.3-3 และ GC.SST.2010.7-9 ภายใต้เรื่อง ?Materials, technologies and processes for sustainable automotive electrochemical storage applications? ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน Public-Private Partnership ในเรื่อง ?Green Cars? ซึ่งจะดำเนินการเชิงบูรณาการระหว่างหัวข้อทางด้าน ?พลังงาน? ?สิ่งแวดล้อม (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ)? ?วิทยาศาสตร์นาโน นาโนเทคโนโลยี วัสดุและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใหม่? และ ?ขนส่ง?

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการเพิ่ม เติมได้ที่ http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=289

หัวข้อ FP7-ERANET-2010-RTD งบประมาณ 21.5 ล้านยูโร

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ถึง 19 มกราคม 2553

ครอบคลุมกิจกรรมงานวิจัย ดังนี้ NMP.2010.4.0-7 ERANET on nanotechnologies, including nanotoxicology, NMP.2010.4.0-8 ERANET on Manufacturing, NMP.2010.4.0-9 ERANET on Catalysis

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการเพิ่ม เติมได้ที่ http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=272

หน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลในประเทศไทยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในฐานะประเทศ International Cooperation Partner Countries (ICPC) ซึ่ง จะต้องหาหน่วยงานนิติบุคคลที่จะเป็นผู้ประสานงานซึ่งอยู่ในประเทศสมาชิก สหภาพยุโรป หรือประเทศที่เป็นสมาพันธ์ยุโรป อาทิ สมาพันธรัฐสวิส ราชอาณาจักรนอรเวย์ เพื่อส่งข้อเสนอโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกรอบแผนงาน ฉบับที่ 7 และเงื่อนไขของแต่ละหัวข้อ

โดย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
e-mail: [email protected]

ที่มา http://news.thaieurope.net/content/view/3399/170/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ