ทุนวิจัยปี 2010 หัวข้อ ?วิทยาศาสตร์ในสังคม? โดยสหภาพยุโรป

กิจกรรมการวิจัยทางด้าน ?วิทยาศาสตร์ในสังคม? ภายใต้กรอบแผนงาน ฉบับที่ 7 ของสหภาพยุโรป ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการสำหรับปีงบประมาณ ค.ศ. 2010 ที่น่าสนใจมีดังนี้

หัวข้อ FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-1 งบประมาณ 39.75 ล้านยูโร

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ถึง 21 มกราคม 2553

ครอบคลุมงานวิจัย ดังนี้
– Topic SiS-2010-1.1.1-1 The role of Ethics under EU policy and law: the EU as a global actor ,
– Topic SiS-2010- 1.1.1-2 The role of Ethics under EU policy and law: EU policy in the making,
– Topic SIS-2010-1.3.3-1 Assessing how research outputs at individual researcher level are evaluated and measured,


– Topic SiS-2010-2.1.1-1 Implementing structural change in research organisations/universities,
– Topic SiS-2010-2.1.3-1 Women in Science: Euro-Mediterranean Cooperation,
– Topic SiS-2010-2.2.1-1. Supporting and coordinating actions on innovative methods in science education: teacher training on inquiry based teaching methods on a large scale in Europe,
– Topic SiS-2010-2.2.3-1 Science curricula and their objectives: balancing the needs between training for future scientists and broader societal needs,
– Topic SiS-2010-3.0.3-1 Science and the Arts: an experimental approach

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการเพิ่ม เติมได้ที่ http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=271

หัวข้อ FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-UNIV งบประมาณ 2.5 ล้านยูโร

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 2 ธันวาคม 2552

ครอบคลุมกิจกรรมงานวิจัย ดังนี้ Topic SiS-2010-1.4-2 The role of universities in the process towards a knowledge-based society

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการเพิ่ม เติมได้ที่ http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=287

หัวข้อ FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-NCP งบประมาณ 0.3 ล้านยูโร

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ถึง 29 เมษายน 2553

ครอบคลุมกิจกรรมงานวิจัย ดังนี้ Topic SiS-2010-4.0.0-3 Supporting specific tasks of the network of Science in Society National Contact Points

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการเพิ่ม เติมได้ที่ http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=283

หัวข้อ FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-CAREERS งบประมาณ 4 ล้านยูโร

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ถึง 21 มกราคม 2553

ครอบคลุมกิจกรรมงานวิจัย ดังนี้ Topic SiS-2010-2.2.2-1 Reinforcing links between science education and S&T careers in the private sector through reinforcing the partnership industry/education

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการเพิ่ม เติมได้ที่ http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=266

หน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลในประเทศไทยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในฐานะประเทศ International Cooperation Partner Countries (ICPC)

ซึ่งจะต้องหาหน่วยงานนิติบุคคลที่จะเป็นผู้ประสานงานซึ่งอยู่ในประเทศสมาชิก สหภาพยุโรป หรือประเทศที่เป็นสมาพันธ์ยุโรป อาทิ สมาพันธรัฐสวิส ราชอาณาจักรนอรเวย์ เพื่อส่งข้อเสนอโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกรอบแผนงาน ฉบับที่ 7 และเงื่อนไขของแต่ละหัวข้อ

โดย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
e-mail: junpen@most.go.th

ที่มา http://news.thaieurope.net/content/view/3400/170/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ