ทุนวิจัยระยะสั้น ประเทศอินเดีย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดียจัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และส่งเสริมให้เกิดการวิจัยร่วมกันเป็นรับสมัครเพื่อคัดมอบจำนวน 3 ทุน ระยะเวลา 1 เดือนที่ประเทศอินเดีย รับสมัครผู้ที่สนใจตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2553

สาขาสังคมศาสตร์
-โบราณคดีและศาสนา(ศึกษาเชิงสังคมศาสตร์/ไม่ใช่เชิงปรัชญา)
-Education, Human Development and the Disadvantaged Grops
-Economics, Income and Employment
-Governance
-Social Policy and Welfare
-Science and Technology Policy
-Woman, Disabilities, Children and Monolity Groups in Development
-Multiculturalism

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นบุคลากรในสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือสังกัดสถาบันการวิจัย/หน่วยงานที่ทำการวิจัย
2.มีความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยในสาขาวิชาการและขอบข่ายการวิจัยที่จะ สมัครขอรับทุน ซึ่งจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำการวิจัยตามที่ได้รับทุน มาใช้ประโยชน์ได้โดยสามารถดำเนินการวิจัยต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อกลับมา ประเทศไทยแล้ว และผลการวิจัยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศต่อไป
3.ต้องมีอายุไม่เกิน 49 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

เอกสารการสมัคร
1.เอกสารในการสมัครทั้งหมด 15 ชุด 1 ตัวจริงและอีก 14 สำเนา
2.ใบนำส่งตามแบบที่กำหนด
3.หนังสืออนุญาตตามแบบที่กำหนดจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับอธิการบดีขึ้น ไปสำหรับผู้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าสำหรับผู้สังกัดหน่วยงานอื่น
4.Application Form
5.Form of Proposal

ส่งเอกสารการสมัครที่ ส่วนภาคพื้นเอเชียและแอฟริกา ภารกิจต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร0-2579-2285(สายตรง) 0-2561-2445 ต่อ 533 โทรสาร 0-2561-3049

สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nrct.go.th/ หรือขอได้ที่ภารกิจต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จตุจักร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ